Navigera till sidans huvudinnehåll

Arrangemangsstöd kultur

 • Kultur
 • Fritid
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd
 • Bildning
 • Yttrandefrihet

Region Jönköpings län stöttar ideella arrangörer genom ekonomiskt stöd till arrangemang inom konstområdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur, yttrandefrihet samt museum och kulturarv.

Syfte

Syftet med arrangemangsstödet är att främja ett ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare, förbättra spridning av bred och mångsidig kultur i länet och öka utbudet av kultur för barn, unga och unga vuxna på deras fritid. Stödet syftar också till att främja en positiv utveckling av lokala arrangörer.

Vem kan söka?

Ideella föreningar inom civilsamhället i Jönköpings län.

Vem kan inte söka arrangemangsstöd?

Arrangemangsstödet kan inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner, Region Jönköpings läns egna kulturverksamheter och stiftelser, länets folkhögskolor, bildningsförbund samt verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Dessa verksamheter kan ändå samverka och samarbeta med organisationer som söker arrangemangsstödet. Organisationer eller föreningar som får projektstöd eller produktionsstöd från Region Jönköpings län kan inte få arrangemangsstöd för samma projekt.

Särskilda villkor

Arrangemangsstöd kan ges för kulturarrangemang i Jönköpings län inom områdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur, museum, kulturarv samt nya konstformer.

Arrangemanget ska:

 • vara öppet för allmänheten
 • genomföras i Jönköpings län
 • helt eller delvis utföras av professionella aktörer*
 • stödja länets kulturmål och gemensamma prioriteringar som finns beskrivna i den regionala kulturplanen.

Arrangemangsstöd beviljar maximalt 50 procent av bidragsgrundande gagekostnad för en grupp eller enskild kulturaktör, samt kostnad för extern lokal med max 4 000 kr. Gagekostnaden ska vara inom intervallen 7 500 - 60 000 kronor. Gagekostnad kan räknas samman för arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller i en serie. Ett arrangemang som pågår under flera efterföljande dagar eller i en serie räknas som ett enda arrangemang. 

Maxbelopp för en ansökan är 30 000 kr (gagekostand och lokalkostnad). En arrangör kan under ett år maximalt erhålla 100 000 kronor i arrangemangsstöd. Arrangemangsstödet reduceras om arrangemanget ger överskott som är större än beslutat stöd och sänks med belopp som motsvarar den del av överskottet som överstiger beslutat stöd. I arrangemangets kommunikation och marknadsföring ska det tydligt framgå att det genomförs med stöd från Region Jönköpings län.

Ansökningsperioder

Ansökan måste lämnas senast en månad innan arrangemanget startar. Arrangemangsstödet är uppdelat på två perioder; vår och höst. Arrangemang som genomförs 1 januari-30 juni går att söka från 1 december föregående år. Arrangemang som genomförs 1 juli–31 december går att söka från 1 juni innevarande år.

Arrangemangsstöd beviljas löpande tills det totala anslaget är förbrukat. Därefter stängs möjligheten till ansökan.

Hur söker man?

Ansökan om stöd ska ske via E-tjänster och blanketter. Sent inkommen eller ej fullständig ansökan handläggs inte.
Verksamheter som samverkar kring en gemensam insats ska utse en verksamhet som ansvarar för ansökan. En verksamhet som väntar på beslut om ansökta medel från annan aktör, eller beviljats stöd från annan aktör, ska ange detta i ansökan.
Alla ansökningar är offentliga handlingar. Läs igenom villkor och riktlinjer (länk nedan) innan du påbörjar ansökan

Bedömning och beslut

Region Jönköpings län fattar ett preliminärt beslut om arrangemangsstödet efter att ansökan skickats in. Du kan räkna med ett preliminärt beslut inom 14 vardagar från ansökningsdatum. Beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som står i bidragsansökan.

Det slutliga beslutet fattas efter redovisning när faktiska kostnader och intäkter är klara och utbetalning sker när redovisningen har godkänts. 

Redovisning och uppföljning

Redovisning ska ske senast en månad efter genomfört arrangemang via E-tjänster och blanketter. Om redovisning uteblir efter en påminnelse avslås ansökan. Redovisningen ska inkludera en ekonomisk sammanställning för kostnader och intäkter samt publiksiffror. Gagekostnaden, och eventuell lokalkostnad, måste framgå tydligt och styrkas med bilaga i form av kopia av exempelvis faktura eller avtal med anlitad kulturaktör. Till redovisningen ska även marknadsföringsmaterial med Region Jönköpings läns logotyp bifogas. Utbetalning sker inom 30 dagar efter att redovisningen har godkänts av handläggare och sökande har fått ett slutligt beslut.

Stöd vid ansökan

Du kan alltid kontakta Region Jönköpings län för att få stöd i ansökningsförfarandet eller diskutera möjligheterna till stöd inför en ansökan. Kontakta kulturbidrag@rjl.se så hänvisar vi dig rätt.

Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län

Riktlinjer för kulturstöd inom Regional utveckling

Formulär för ansökan (endast för stöd, ansökan görs via e-tjänster)

Formulär för redovisning (endast för stöd, redovisningen görs via e-tjänster)

Snabbhjälp till e-tjänster kulturbidrag (pdf, 831.8 KB)

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

 

* en person som försörjer sig på sin konst eller strävar mot att göra det, i kombination med hög yrkeskunskap, t ex genom dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart