Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet

 • Folkhälsa

Stödet kan ges till organisationer som arbetar länsövergripande, demokratiskt och bidrar till att främja god hälsa och social inkludering.

Syfte

Syftet med stödet är att stimulera organisationer att arbeta för en jämlik hälsa bland invånarna i Jönköpings län.

 

Vem kan söka?

Stödet kan ges till organisationer som inom sin ordinarie verksamhet arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förbättra invånarens hälsa, med fokus på en eller flera av de fyra hälsodimensionerna:

 • fysisk hälsa
 • psykisk hälsa
 • social hälsa
 • existentiell hälsa

 

Villkor

För att få stöd ska organisationen:

 • ha verksamhet i minst fem av länets kommuner med geografisk spridning i länet
 • vara ansluten till ett riksförbund som är godkänt och får statligt stöd
 • ha fastställda stadgar, styrelse och revisorer
 • ha en ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring, eget plus- eller bankgirokonto samt firmatecknare

Organisationens storlek och omsättning styr kravet på godkänd eller auktoriserad revisor. En sådan måste finnas om minst två av följande gränsvärden uppfylls för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • 1,5 miljoner kronor, eller mer, i balansomslutning
 • 3 miljoner kronor, eller mer, i nettoomsättning

Ytterligare villkor finns att läsa i policy och riktlinjer:

Policy för regionalt stöd till civilsamhället (pdf)

Riktlinjer för regionalt stöd till organisationer inom folkhälso- och funktionsrättsområdet (pdf)

 

Hur mycket kan jag söka?

Fem procent av de totala stödmedlen fördelas lika mellan de organisationer som redovisat sitt hållbarhetsarbete i blanketten Hållbarhetsarbete.

Grundstöd (organisationsstöd) – samtliga stödberättigade organisationer tilldelas 0,5 prisbasbelopp.

Verksamhetsstöd – fördelas utifrån hur organisationens verksamhet främjar en eller flera av de fyra hälsodimensionerna, samt verksamhetens omfattning som ska beskrivas i blanketten Verksamhetsstödets användning - Folkhälsa

 

Ansökningsperiod

En komplett ansökan ska ha kommit in senast den 1 oktober för stöd som avser nästkommande år.

 

Hur söker jag?

Ansökan sker via ansökningsblankett Ansökan om stöd till länsorganisationer inom folkhälsoområdet. För att ansökan ska vara komplett ska följande bifogas:

 • Verksamhetsberättelse
 • Årsredovisning med balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Protokoll där det framgår vem som är firmatecknare
 • Stadgar
 • Fullmakt om annan än firmatecknare gör ansökan
 • Verksamhetsstödets användning, blankett Verksamhetsstödets användning - folkhälsa

Om du avser att ansöka om stöd avsatt för hållbarhet ska blanketten Hållbarhetsarbete bifogas ansökan.

Komplett ansökan, inklusive bilagor, skickas  via e-post till regionen@rjl.se. Du kan också skicka den via post till Regionens hus, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Obligatoriska ansökningshandlingar:

Ansökan om stöd till länsorganisationer inom folkhälsoområdet (pdf)

Verksamhetsstödets användning - folkhälsa (pdf)

Valfri ansökningshandling:

Hållbarhetsarbete (pdf)

 

När får jag besked?

Region Jönköpings läns nämnd för folkhälsa och sjukvård fattar beslut om stöden. Du får besked via e-post senast i januari det år som ansökan avser.

 

Redovisning och kontroll

Region Jönköpings län följer årligen upp hur stödet använts genom att träffa stödmottagaren och/eller granska verksamhetsberättelsen. Stödmottagare kan komma att väljas ut slumpmässigt för fördjupad granskning.