Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag med inriktning folkhälsomål

 • Folkhälsa

Det fria organisations- och föreningslivet har på många sätt bidragit starkt till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. För att stärka vårt läns utveckling och tillväxt ger Region Jönköpings län bidrag till ideella organisationer.

Syfte

Bidraget ska stödja föreningar och organisationer att aktivera och stimulera sina medlemmar att delta i samhällsutvecklingen. För att deras arbete ska skapa bästa förutsättningar för en god folkhälsa ska utgångspunkten vara en eller flera av de övergripande målområdena:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vem kan söka?

Föreningar och organisationer som arbetar för att stärka folkhälsan med utgångspunkt i ett eller flera av de övergripande målområdena kan söka bidraget. Föreningen eller organisationen ska ha verksamhet över större delen av länet och vara demokratiskt uppbyggda, vilket innebär att medlemmarna ska ha inflytande över verksamheten. Föreningarna ska också ha ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och sociala funktioner

För att få bidrag ska föreningen ha:

 • fastställda stadgar
 • styrelse och revisorer. Föreningar som har en omsättning som uppgår till eller överstiger 20 basbelopp ska ha en godkänd eller auktoriserad revisor.
 • ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 • eget plus- eller bankgirokonto
 • firmatecknare
 • stadigvarande verksamhet.

Vid beslut om bidrag tar vi hänsyn till föreningens ekonomi och förmåga att själv stå för sina kostnader.

Hur mycket kan jag söka?

Organisations- och verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som beskrivs i verksamhetsplanen. Bedömning för varje förening eller organisation görs utifrån:

 • samverkan med Region Jönköpings län och andra aktörer
 • förmåga att engagera ideella krafter i sitt arbete och öka antalet medlemmar eller deltagare vid aktiviteter
 • arbete för föreningens utveckling i att skapa likvärdiga förutsättningar för allas hälsa i länet
 • arbete ur ett mångfaldsperspektiv
 • hur det kompletterar Region Jönköpings läns folkhälso- och sjukvårdsarbete
 • arbete med informationsinsatser eller kunskapsspridning

Ansökan och utbetalning

Ansökan ska skickas in senast 31 augusti året innan du ska använda bidraget. Beslut om bidrag fattas i december. Utdelning av bidraget sker två gånger per år, februari och juli, beroende på bidragets storlek.

Villkor för nykterhetsfrämjande- och folkhälsofrämjande verksamheter
Vi ger bidrag till föreningar med verksamhet som omfattar större delen av Jönköpings län. Organisationer som vänder sig till ungdomar och där ungdomarna själva är delaktiga prioriteras inom nykterhetsfrämjande verksamhet.

Villkor för verksamheter inom idrottsrörelsen

Vi ger bidrag till distrikts- och specialförbund som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund. Prioriterade områden är:

 • arbete för idrottsföreningarnas medverkan i FaR (fysisk aktivitet på recept)
 • arbete för ökad delaktighet av personer med annan etnicitet
 • tillgänglighet och användbarhet för människor med psykiska eller fysiska funktionshinder

Policy för regional stöd till civilsamhället (pdf)

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Hur söker jag?

Ansökningsblanketten är under revidering och kommer att finnas på denna sida inom kort. 

För att ansökan ska vara komplett ska alla efterfrågade bilagor finnas med. Ansökan skickas via e-post till regionen@rjl.se. Du kan också skicka den via post till Regionens hus, Box 1024, 551 11 Jönköping.

När får jag besked?

Region Jönköpings läns nämnd för folkhälsa och sjukvård fattar beslut om bidraget. Du får besked via e-post i januari det år som ansökan avser.

Redovisning och kontroll

Vi gör regelbundna verksamhetskontroller genom stickprov. Granskningen kan ske genom protokollförda besök eller genom granskning av årliga verksamhetsberättelser.