Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet

 • Folkhälsa

Stödet kan ges till organisationer som arbetar länsövergripande, demokratiskt och bidrar till att främja god hälsa och social inkludering.

Syfte

Syftet med stödet är att stimulera organisationer att arbeta för en jämlik hälsa bland invånarna i Jönköpings län.

 

Vem kan söka?

Stödet kan ges till organisationer som inom sin ordinarie verksamhet arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förbättra invånarens hälsa, med fokus på en eller flera av de fyra hälsodimensionerna:

 • fysisk hälsa
 • psykisk hälsa
 • social hälsa
 • existentiell hälsa

 

Villkor

För att få stöd ska organisationen:

 • ha verksamhet i minst fem av länets kommuner med geografisk spridning i länet
 • vara ansluten till ett riksförbund som är godkänt och får statligt stöd
 • ha fastställda stadgar, styrelse och revisorer
 • ha en ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring, eget plus- eller bankgirokonto samt firmatecknare

Organisationens storlek och omsättning styr kravet på godkänd eller auktoriserad revisor. En sådan måste finnas om minst två av följande gränsvärden uppfylls för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • 1,5 miljoner kronor, eller mer, i balansomslutning
 • 3 miljoner kronor, eller mer, i nettoomsättning

Ytterligare villkor finns att läsa i policy och riktlinjer:

Policy för regionalt stöd till civilsamhället (pdf)

Riktlinjer för regionalt stöd till organisationer inom folkhälso- och funktionsrättsområdet (pdf)

 

Hur mycket kan jag söka?

Grundstöd (organisationsstöd) – samtliga stödberättigade organisationer tilldelas 0,5 prisbasbelopp.

Verksamhetsstöd – fördelas utifrån hur organisationens verksamhet främjar en eller flera av de fyra hälsodimensionerna, samt verksamhetens omfattning som ska beskrivas i blanketten Verksamhetsstödets användning - Folkhälsa

Fem procent av de totala stödmedlen fördelas lika mellan de organisationer som redovisat sitt hållbarhetsarbete, detta görs i ansökan.

 

Hur söker jag?

Ansökan sker via Region Jönköpings läns digitala plattform.

Till ansökan (länk kommer inom kort)

För att ansökan ska vara komplett ska följande bifogas:

 • Verksamhetsberättelse
 • Årsredovisning med balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Protokoll där det framgår vem som är firmatecknare
 • Stadgar
 • Fullmakt om annan än firmatecknare gör ansökan
 • Verksamhetsstödets användning, blankett Verksamhetsstödets användning - folkhälsa

Ansökningsperiod

En komplett ansökan ska ha kommit in senast den 1 oktober för stöd som avser nästkommande år.

Vid frågor och supportbehov

Kontakta folkhalsa.sjukvard@rjl.se

 

När får jag besked?

Region Jönköpings läns nämnd för folkhälsa och sjukvård fattar beslut om stöden. Du får besked via e-post senast i januari det år som ansökan avser.

 

Redovisning och kontroll

Region Jönköpings län följer årligen upp hur stödet använts genom att träffa stödmottagaren och/eller granska verksamhetsberättelsen. Stödmottagare kan komma att väljas ut slumpmässigt för fördjupad granskning.

 • BRIS region väst: 100 000 kr
 • Brottsofferjouren: 370 000 kr
 • Friluftsfrämjandet Region Öst: 530 000 kr
 • Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län: 450 000 kr
 • Föreningen Noaks ark: 290 000 kr
 • Hela Människan: 300 000 kr
 • IOGT-NTO Junis (Jönköping): 170 000 kr
 • IOGT-NTO Sydost (Jönköping): 250 000 kr
 • Ungdomens Nykterhetsförbund (Jönköpings distrikt): 300 000 kr
 • Jönköpings läns nykterhetsförbund: 480 000 kr
 • Svenska livräddningssällskapet (Jönköpings regionförbund): 75 000 kr
 • Länsförbundet kvinno- tjej- och ungdomsjourer: 120 000 kr
 • NSPH Jönköping (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa): 75 000 kr
 • Nationella trafiksäkerhetsförbundet (Jönköpings län): 659 000 kr
 • Pingstförsamlingar i Jönköpings län, LP-arbete: 220 000 kr
 • Region Jönköpings läns brukarförening för skadligt bruk och beroende: 140 000 kr
 • Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare (Jönköping): 400 000 kr
 • Riksidrottsförbundet – SISU Idrottsutbildarna Småland: 9 397 000 kr
 • Röda Korset - region Göta: 350 000 kr
 • Smålands frisksportsdistrikt: 259 000 kr
 • Spelberoendegruppen: 200 000 kr
 • Sveriges motorcyklister: 95 000 kr
 • Södra vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare 50 000 kr

Totalt: 15 280 000 kronor