Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag till organisationer inom funktionsrättsområdet

 • Folkhälsa

Stödet kan ges till organisationer som arbetar länsövergripande, demokratiskt och bidrar till att främja god hälsa och social inkludering.

Syfte

Syftet med stödet är att stimulera organisationer att arbeta med full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättningar.

 

Vem kan söka?

Detta stöd kan ges till organisationer vars medlemmar har egen erfarenhet av funktionsnedsättning eller av att företräda personer med funktionsnedsättningar. 

 

Villkor

För att kunna få stöd måste sökanden:

 • ha stadigvarande verksamhet
 • vara verksam som länsorganisation
 • ha en medlemstäckning i minst fem av länets kommuner med geografisk spridning
 • vara partipolitiskt och religiöst obunden
 • vara ansluten till ett riksförbund som är godkänt och får statligt stöd
 • ha fastställda stadgar, styrelse och revisorer ha ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring, eget plus- eller bankgirokonto samt firmatecknare
 • ha fastställda stadgar, styrelse och revisorer

Organisationens omsättning styr kravet på godkänd eller auktoriserad revisor. En sådan måste finnas om organisationens omsättning uppgår till minst 10 prisbasbelopp för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

Ytterligare villkor finns att läsa i policy och riktlinjer:

Policy för regionalt stöd till civilsamhället (pdf)

Riktlinjer för regionalt stöd till organisationer inom folkhälso- och funktionsrättsområdet (pdf)

 

Hur mycket kan man söka?

Fem procent av de totala stödmedlen fördelas lika mellan de organisationer som redovisat sitt hållbarhetsarbete i blanketten Hållbarhetsarbete.

Grundstöd - beräknas i första hand utifrån antalet medlemmar i länet. Grundstöd kan även ges för administrationskostnader, styrelsearbete och del av organisationens kostnad för tjänst med stöd av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Verksamhetsstöd - stödets storlek beror på verksamhetens omfattning som ska beskrivas i blanketten Verksamhetsstödets användning – Funktionsrätt.

Vi bedömningen tas hänsyn till i vilken utsträckning organisationen:

 • samverkar med andra organisationer
 • samverkar med Region Jönköpings läns verksamheter
 • genomför informations- och utbildningsinsatser i syfte att öka kunskap om olika funktionsnedsättningar
 • stödjer medlemmar och når nya medlemmar

Verksamhetsstödet kan vara ett stöd för lokal verksamhet, men får inte användas för att fullt ut finansiera lokalföreningar.

 

Ansökningsperiod

En komplett ansökan ska ha kommit in senast den 1 oktober för stöd som avser nästkommande år.

 

Hur söker jag?

Ansökan sker via ansökningsblankett Ansökan om stöd till länsorganisationer inom funktionsrättsområdet

För att ansökan ska vara komplett ska följande bifogas:

 • Verksamhetsberättelse för föregående år, inklusive uppgift om antal medlemmar
 • Årsredovisning med balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Protokoll där det framgår vem som är firmatecknare
 • Stadgar
 • Fullmakt om annan än firmatecknare gör ansökan
 • Verksamhetsstödets användning, blankett Verksamhetsstödets användning - funktionsrätt

Om du avser att ansöka om stöd avsatt för hållbarhet ska blanketten Hållbarhetsarbete bifogas ansökan.

Komplett ansökan, inklusive bilagor, skickas via e-post till regionen@rjl.se. Du kan också skicka den via post till Regionens hus, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Obligatoriska ansökningshandlingar:

Ansökan om stöd till länsorganisationer inom funktionsrättsområdet (pdf)

Verksamhetsstödets användning - funktionsrätt (pdf)

Valfri ansökningshandling:

Hållbarhetsarbete (pdf)

 

När får jag besked?

Region Jönköpings läns nämnd för folkhälsa och sjukvård fattar beslut om stöden. Du får besked via e-post senast i januari det år som ansökan avser.

 

Redovisning och kontroll

Region Jönköpings län följer årligen upp hur stödet använts genom att träffa stödmottagaren och/eller granska verksamhetsberättelsen. Stödmottagare kan komma att väljas ut slumpmässigt för fördjupad granskning.