Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag till organisationer inom funktionsrättsområdet

 • Folkhälsa

Stödet kan ges till organisationer som arbetar länsövergripande, demokratiskt och bidrar till att främja god hälsa och social inkludering.

Syfte

Syftet med stödet är att stimulera organisationer att arbeta med full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättningar.

 

Vem kan söka?

Detta stöd kan ges till organisationer vars medlemmar har egen erfarenhet av funktionsnedsättning eller av att företräda personer med funktionsnedsättningar. 

 

Villkor

För att kunna få stöd måste sökanden:

 • ha stadigvarande verksamhet
 • vara verksam som länsorganisation
 • ha en medlemstäckning i minst fem av länets kommuner med geografisk spridning
 • vara partipolitiskt och religiöst obunden
 • vara ansluten till ett riksförbund som är godkänt och får statligt stöd
 • ha fastställda stadgar, styrelse och revisorer ha ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring, eget plus- eller bankgirokonto samt firmatecknare
 • ha fastställda stadgar, styrelse och revisorer

Organisationens omsättning styr kravet på godkänd eller auktoriserad revisor. En sådan måste finnas om organisationens omsättning uppgår till minst 10 prisbasbelopp för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

Ytterligare villkor finns att läsa i policy och riktlinjer:

Policy för regionalt stöd till civilsamhället (pdf)

Riktlinjer för regionalt stöd till organisationer inom folkhälso- och funktionsrättsområdet (pdf)

 

Hur mycket kan man söka?

Grundstöd - beräknas i första hand utifrån antalet medlemmar i länet. Grundstöd kan även ges för administrationskostnader, styrelsearbete och del av organisationens kostnad för tjänst med stöd av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Verksamhetsstöd - stödets storlek beror på verksamhetens omfattning som ska beskrivas i blanketten Verksamhetsstödets användning – Funktionsrätt.

Fem procent av de totala stödmedlen fördelas lika mellan de organisationer som redovisat sitt hållbarhetsarbete, detta görs i ansökan.

Vi bedömningen tas hänsyn till i vilken utsträckning organisationen:

 • samverkar med andra organisationer
 • samverkar med Region Jönköpings läns verksamheter
 • genomför informations- och utbildningsinsatser i syfte att öka kunskap om olika funktionsnedsättningar
 • stödjer medlemmar och når nya medlemmar

Verksamhetsstödet kan vara ett stöd för lokal verksamhet, men får inte användas för att fullt ut finansiera lokalföreningar.

 

Hur söker jag?

Ansökan sker via Region Jönköpings läns digitala plattform.

Till ansökan (länk kommer inom kort)

För att ansökan ska vara komplett ska följande bifogas:

 • Verksamhetsberättelse för föregående år, inklusive uppgift om antal medlemmar
 • Årsredovisning med balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Protokoll där det framgår vem som är firmatecknare
 • Stadgar
 • Fullmakt om annan än firmatecknare gör ansökan
 • Verksamhetsstödets användning, blankett Verksamhetsstödets användning - funktionsrätt

Ansökningsperiod

En komplett ansökan ska ha kommit in senast den 1 oktober för stöd som avser nästkommande år.

Vid frågor och supportbehov

Kontakta folkhalsa.sjukvard@rjl.se

 

När får jag besked?

Region Jönköpings läns nämnd för folkhälsa och sjukvård fattar beslut om stöden. Du får besked via e-post senast i januari det år som ansökan avser.

 

Redovisning och kontroll

Region Jönköpings län följer årligen upp hur stödet använts genom att träffa stödmottagaren och/eller granska verksamhetsberättelsen. Stödmottagare kan komma att väljas ut slumpmässigt för fördjupad granskning.

 

 • Attention Jönköping (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar): 50 000 kr
 • Astma- allergiföreningen i Jönköpings län: 80 000 kr
 • Autism Jönköpings län: 155 000 kr
 • Blodcancerföreningen i sydöstra regionen: 20 000 kr
 • Bröstcancerföreningen Jönköpings län: 140 000 kr
 • Celiakiföreningen Jönköpings län: 80 000 kr
 • DHB Västra (för familjer med döva och hörselskadade barn): 75 000 kr
 • DHR Jönköpings län (Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet): 80 000 kr
 • Diabetesföreningen Region Jönköping: 85 000 kr
 • Elöverkänsligas förening i Jönköpings län: 60 000 kr
 • Epilepsiföreningen Jönköpings län: 105 000 kr
 • FSDB väst (Förbundet Sveriges dövblinda): 20 000 kr
 • FUB Jönköpings län (intellektuell funktionsnedsättning): 655 000 kr
 • Funktionsrätt Jönköpings län: 1 320 000 kr
 • Gyncancerföreningen Jönköpings län: 36 000 kr
 • Hjärtebarnsfonden Jönköpings län: 100 000 kr
 • Hjärt- och Lungsjukas förening i Jönköpings län: 75 000 kr
 • HOBS - Hälsa oberoende storlek: 110 000 kr
 • HRF - Hörselskadades distrikt i Jönköpings län: 120 000 kr
 • IFS Region Jönköping (Schizofreniförbundet): 90 000 kr
 • ILCO Jönköpings län (Tarm-, uro- och stomiförbundet): 40 000 kr
 • JLDTF Jönköpings län (dövas och teckenspråkigas förening): 190 000 kr
 • Mag- och tarmföreningen i Jönköpings län: 97 000 kr
 • Neuro Jönköpings län: 190 000 kr
 • Njurförbundet Småland: 110 000 kr
 • Parkinson Jönköpings län: 110 000 kr
 • Lymf Region Jönköping: 124 000 kr
 • ProLiv Jönköpings län (Prostatacancerförbundet): 75 000 kr
 • Psoriasisförbundet Jönköpings län: 175 000 kr
 • Reumatikerdistriktet Jönköpings län: 175 000 kr
 • RBU Jönköpings län (Rörelsehindrade barn och unga): 95 000 kr
 • RfCf Jönköpings län (Riksförening för cystisk fibros): 10 000 kr
 • RME Jönköpings län (förbundet för ME-patienter): 30 000 kr
 • Smålands stamningsförbund: 60 000 kr
 • SRF - Synskadades riksförbund Jönköpings län: 245 000 kr
 • Stroke länsförening Jönköpings län: 70 000 kr
 • Sydöstra Mun & Halscancerföreningen: 27 000 kr
 • Tandhälsoförbundet Jönköpings län: 80 000 kr
 • Unga reumatiker region väst: 41 000 kr
 • Unga med synnedsättning syd: 65 000 kr

Totalt: 5 465 000 kronor