Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag med inriktning funktionshinder- och patientorganisationer

 • Folkhälsa

Det fria organisations- och föreningslivet har på många sätt bidragit starkt till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. För att stärka vårt läns utveckling och tillväxt ger Region Jönköpings län bidrag till ideella organisationer.

Syfte

Bidraget ska stödja föreningar eller organisationer att aktivera och stimulera sina medlemmar att delta i samhällsutvecklingen. För att deras arbete ska skapa bästa förutsättningar för en god folkhälsa ska utgångspunkten vara en eller flera av de övergripande målområdena:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vem kan söka?

Föreningar och organisationer som arbetar för att öka kunskapen och förbättra villkoren för personer med olika funktionsnedsättningar kan söka bidraget. Föreningarna ska ha verksamhet över större delen av länet och vara demokratiskt uppbyggda, vilket innebär att medlemmarna ska ha inflytande över verksamheten.

För att få bidrag ska föreningen ha:

 • fastställda stadgar
 • styrelse och revisorer. Föreningar som har en omsättning som uppgår till eller överstiger 20 basbelopp ska ha en godkänd eller auktoriserad revisor.
 • ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 • eget plus- eller bankgirokonto
 • firmatecknare
 • stadigvarande verksamhet.

Vid beslut om bidrag tar vi hänsyn till föreningens ekonomi och förmåga att själv stå för sina kostnader.

Hur mycket kan man söka?

Organisations- och verksamhetsbidragets storlek beror på verksamhetens omfattning som ska beskrivas i en verksamhetsplan. Bedömning av bidragets storlek görs utifrån hur föreningen:

 • samverkar med Region Jönköpings län och andra aktörer
 • har förmågan att engagera ideella krafter i sitt arbete och öka antalet medlemmar eller deltagare vid aktiviteter
 • arbetar för föreningens utveckling i att skapa likvärdiga förutsättningar för allas hälsa i länet
 • arbetar ur ett mångfaldsperspektiv
 • kompletterar Region Jönköpings läns folkhälso- och sjukvårdsarbete
 • arbetar med informationsinsatser eller kunskapsspridning

Ansökan och utbetalning

Ansökan ska skickas in senast 31 augusti året innan bidraget ska användas. Beslut om bidrag fattas i december. Utdelning av bidraget sker två gånger per år, februari och juli, beroende på bidragets storlek

Villkor

Vi ger bidrag till läns- eller regionala föreningar som är verksamma i Jönköpings län. Föreningen ska tillhöra en riksorganisation som är godkänd och får statsbidrag av Socialstyrelsen. I övrigt ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden
 • Medlemmar ska ha erfarenhet av egen funktionsnedsättning eller företräda personer med funktionsnedsättningar
 • Det ska finnas medlemmar i minst fem kommuner i länet med geografisk spridning

Policy för regionalt stöd till civilsamhället (pdf)

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Funktionsrätt Jönköpings län

En del av bidraget ger vi till Funktionsrätt Jönköpings län, för att de ska samordna och ha en gemensam intressebevakning för organisationens medlemsföreningar. Bidraget ska täcka en del av föreningens kostnader för

 • administration
 • lokaler
 • samverkan med Region Jönköpings län
 • Information och aktiviteter i syfte att öka kunskap om olika funktionshinder

Bidraget motsvarar cirka 20 prisbasbelopp.

Hur söker jag?

Ansökningsblanketten är under revidering och kommer att finnas på denna sida inom kort.

För att ansökan ska vara komplett ska alla efterfrågade bilagor finnas med. Ansökan skickas via e-post till regionen@rjl.se. Du kan också skicka den via post till Regionens hus, Box 1024, 551 11 Jönköping.

När får jag besked?

Region Jönköpings läns nämnd för folkhälsa och sjukvård fattar beslut om bidraget. Du får besked via e-post i januari det år som ansökan avser.

Redovisning och kontroll

Vi gör regelbundna verksamhetskontroller genom stickprov. Granskningen kan ske genom protokollförda besök eller genom granskning av årliga verksamhetsberättelser.