Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag till ungdomsorganisationer

  • Social välfärd
  • Fritid

Stödet ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och kontinuerligt för att bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull fritid för länets invånare.

Regionalt stöd ska utgå från Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och alla människors lika värde.

Stödberättigade medlemmar ska ha inflytande över verksamheten. Med medlem menas en individ som genom en aktiv och frivillig handling sökt medlemskap och accepterats i organisationen.

Syfte

Syftet är att stödja barn- och ungdomars engagemang i föreningslivet och därigenom medverka till en meningsfull fritid utifrån organisationens syfte och målsättning.

Vem kan söka?

Stöd kan utgå till ungdomsorganisationer som är anslutna till en riksorganisation som får statsbidrag via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och är verksamma i minst fem av länets kommuner.

Politiska ungdomsorganisationer och ungdomsorganisationer inom nykterhet- och funktionsbegränsningsområdet får bidrag ur andra anslag, till exempel hänvisning till folkhälsobidragen och bidrag till politiska ungdomsorganisationer.

Hur fördelas stödet?

Av totalt avsatta medel avsätts fem procent till de organisationer som redovisar sitt hållbarhetsarbete utifrån angiven mall. Detta belopp fördelas lika till de organisationer som redovisat sitt hållbarhetsarbete. Resterande del av stödet fördelas genom att varje organisation får fyra prisbasbelopp och återstående del av avsatta medel beräknas efter antalet medlemmar.

Villkor

Organisationen ska bedriva verksamhet i minst fem av länets kommuner och ha minst 300 medlemmar bosatta i länet i åldern 6-25 år.  

Grundvillkor för regionalt stöd till civilsamhället och kulturområdet i Jönköpings län.docx

Riktlinjer för regionalt stöd till civilsamhället inom regional utveckling.docx

Ansökningsperiod

Komplett ansökan ska skickas in senast 1 oktober året innan du ska använda stödet.

Hur söker jag?

Ansökan sker via Region Jönköpings läns digitala plattform.

Till ansökan

När får jag besked?

Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som står i ansökan. Beslut fattas runt årsskiftet.

Redovisning och uppföljning

Uppföljning sker tillsammans med den sökande organisationen genom träffar eller genom att årligen granska verksamhetsberättelser. Fördjupad granskning kan göras slumpmässigt.