Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bidrag till ungdomsorganisationer


 • Social välfärd
 • Fritid

Det fria organisations- och föreningslivet har på många sätt bidragit starkt till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. För att stärka vårt läns utveckling och tillväxt ger Region Jönköpings län bidrag till ideella organisationer.

Syfte

Bidraget ska stödja föreningar och organisationer att aktivera och stimulera sina medlemmar att delta i samhällsutvecklingen och därmed:

 • stärka och utveckla demokratin
 • ge människor möjlighet att påverka sin livssituation
 • utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån
 • bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet


Vem kan söka?

Ungdomsorganisationer i Jönköpings län som tillhör en riksorganisation och som får statsbidrag kan söka bidrag.

Föreningarna ska ha verksamhet över större delen av länet och vara demokratiskt uppbyggda, vilket innebär att medlemmarna ska ha inflytande över verksamheten. Föreningarna ska också ha ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och sociala funktioner.

Politiska ungdomsorganisationer och ungdomsorganisationer inom nykterhet- och funktionsbegränsningsområdet får bidrag ur andra anslag, till exempel hänvisning till folkhälsobidragen och bidrag till politiska ungdomsorganisationer.

Hur mycket kan jag söka?

Den totala summan till ungdomsorganisationer beslutas i Region Jönköpings läns budget. Pengarna delas ut i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag på följande sätt:

 • 60 procent som organisationsbidrag
 • 40 procent som verksamhetsbidrag

Organisationsbidraget består av ett grundbidrag på ett prisbasbelopp per organisation samt en proportionell fördelning baserat på varje organisations medlemsantal. Verksamhetsbidraget fördelas utifrån en bedömning av den redovisade verksamhetsplanen för det avsedda bidragsåret.

Utdelnings- och ansökningsperioder

Ansökan ska skickas in senast 1 september året innan du ska använda bidraget. Beslut fattas i januari eller februari det år som ansökan avser.

Villkor

För att få bidrag ska föreningen ha:

 • fastställda stadgar
 • styrelse och revisorer. Föreningar som har en omsättning som uppgår till eller överstiger 20 basbelopp ska ha en godkänd eller auktoriserad revisor.
 • ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 • eget plus- eller bankgirokonto
 • firmatecknare
 • stadigvarande verksamhet.

Vid beslut om bidrag tar vi hänsyn till föreningens ekonomi och förmåga att själv stå för sina kostnader.

Föreningen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 år som är folkbokförda inom länet. Föreningen ska också ha lokala föreningar i minst fem av länets kommuner. Med medlem menar vi en individ som genom en aktiv och frivillig handling sökt medlemskap och accepterats i organisationen. Bidragsberättigade medlemmar ska vara i åldrarna 6-25 år och ska ha inflytande över verksamheten.

Policy och riktlinjer för bidrag inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur

 

Hur söker jag?

Sista ansökningsdatum för bidrag till år 2021 är 1 september 2020.

Ansökningslankett

När får jag besked?

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) fattar beslut om bidraget. Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som står i bidragsansökan. Beslut fattas i januari eller februari det år som ansökan avser.

Redovisning, kontroll

För att få bidrag ska du lämna en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsrapport. Vi gör regelbundna verksamhetskontroller genom stickprov. Granskningen gör vi antingen genom protokollförda besök eller genom att årligen granska verksamhetsberättelser.

Tidigare beviljade bidragsansökningar

I dagsläget finns ingen redovisning av tidigare beviljade bidrag men kontakta gärna oss om du har frågor.