Navigera till sidans huvudinnehåll

Verksamhetsstöd kultur

  • Kultur

Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i Jönköpings län som bedriver stadigvarande verksamhet inom kulturområdet i huvudsak. Verksamheten ska vara viktig för länets kulturpolitiska infrastruktur.

Syfte

Verksamhetsstödet syftar till att stärka kulturlivets infrastruktur och bidra till ett tillgängligt och välutvecklat konst- och kulturliv.

Vem kan söka?

Organisationer (juridiska personer) i Jönköpings län som bedriver stadigvarande verksamhet inom kulturområdet i huvudsak.

Vem kan inte söka?

Organisationer som enbart har lokal förankring och vars huvudsakliga verksamhet inte är inom kulturområdet i Jönköpings län. Tillfälliga projekt eller arrangemang kan inte ansöka.

Särskilda villkor

För att kunna få verksamhetsstöd ska organisationen:

  • bedriva stadigvarande verksamhet i Jönköpings län
  • ha sin huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet, exempelvis dans, musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur, museum eller kulturarv
  • bidra till att nå målen i den regionala kulturplanen
  • arbetar för att uppfylla ett eller fler kulturpolitiska prioriteringar i den regionala kulturplanen.
  • ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och tillgång till kultur i hela länet
  • samarbeta och samverka med andra aktörer i länet.

Ansökningsperiod

Verksamhetsstöd för 2024 kan sökas under perioden 2023-08-21 till och med 2023-09-20, med beslut i december.  

Hur söker man?

Ansökan om stöd ska ske via E-tjänster och blanketter. Ansökan ska vara inlämnad senast sista ansökningsdatum och vara komplett med samtliga begärda handlingar. Sent inkommen eller ej fullständig ansökan handläggs inte.
Ansökan ska innehålla information om organisationen, organisationens mål samt verksamhetsplan och budget. Verksamheter som inte tidigare har uppburit verksamhetsstöd från Region Jönköpings län ska även bifoga organisationens stadgar, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning, verksamhetsplan och en treårig utvecklingsplan.
Verksamheter som samverkar kring en gemensam insats ska utse en verksamhet som ansvarar för ansökan. En verksamhet som väntar på beslut om ansökta medel från annan aktör, eller beviljats stöd från annan aktör, ska ange detta i ansökan.
Alla ansökningar är offentliga handlingar. Läs igenom villkor och riktlinjer (länk nedan) innan du påbörjar ansökan

Bedömning och beslut

Efter ansökningsperioden görs en tjänsteberedning där ansökningarna som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen och hur väl de överensstämmer med målen i den regionala kulturplanen. Prioriteringar görs utifrån den ekonomiska ramen för kulturstöden. Förslaget går slutligen vidare till politisk beredning. Beslut tas i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i december. Beslut meddelas skriftligen till sökande efter nämndens beslut.
Beslut om avslag på en ansökan eller bidragets storlek kan inte överklagas i särskild ordning.

Redovisning och uppföljning

Redovisnign görs via E-tjänster och blanketter. Redovisning för verksamhetsstöd ska skickas in senast 15 maj för genomfört verksamhetsår. Redovisning av föregående verksamhetsår krävs för att verksamheten ska kunna få verksamhetsstöd kommande år.

Redovisningen ska inkludera verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse samt redovisning av hur verksamheten uppnått sina målsättningar.

Stöd vid ansökan

Du kan alltid kontakta Region Jönköpings län för att få stöd i ansökningsförfarandet eller diskutera möjligheterna till stöd inför en ansökan. Kontakta kulturbidrag@rjl.se så hänvisar vi dig rätt.

Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län

Riktlinjer för kulturstöd inom Regional utveckling

Grundvillkor till civilsamhället och kulturområdet, Region Jönköpings län (kommer inom kort)

Formulär för ansökan (endast för stöd, ansökan görs via e-tjänster)

Formulär för redovisning (endast för stöd, redovisningen görs via e-tjänster)

Snabbhjälp E-tjänster och blanketter

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län är medfinansiär ska detta tydligt framgå i verksamhetens kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats