Navigera till sidans huvudinnehåll

Funktionshinder

  • Social välfärd
  • Funktionshinder

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter som förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna rätt ryms inom begreppet funktionshinder: en person med funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Vad gör vi?

Länets kommuner driver tillsammans utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom sina verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet rör främst förstärkt delaktighet och inflytande för dem verksamheterna är till för, med ett särskilt fokus på barn och unga. Ett annat utvecklingsområde är att stödja kommunerna i systematisk uppföljning och att främja samverkan mellan förvaltningarnas funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg.

Genom ett länsövergripande chefsnätverk drivs utvecklingsarbetet framåt med avstamp i en regional handlingsplan med gemensamma prioriteringar. Även Handikappföreningarnas samarbetsorgan deltar i arbetet. Flera forskningsprojekt sker i samproduktion med praktiken, det vill säga länets kommuner.

För vem gör vi?

Det regionala utvecklingsarbetet omfattar medarbetare från hela länet som arbetar inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

I förlängningen ska detta gynna alla medborgare som har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhället oavsett funktionsvariation.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Kontakt

Ingalill Hafström
Region Jönköpings län, Kommunal utveckling
inga-lill.hafstrom@rjl.se