Navigera till sidans huvudinnehåll

Digitaliseringsstrategi för Jönköpings län

  • IT och digitalisering

Vårt huvudmål är att Jönköpings län är bäst i Sverige på digitalisering. Region Jönköpings län presenterar en strategi för hur digitaliseringen ska bidra till att Jönköpings län är en attraktiv region att besöka, leva, och verka i. Visionen i den nationella digitaliseringsstrategin är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den regionala digitaliseringsstrategin anknyter till våra sex strategier i den Regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län (RUS) och delmålen i den nationella digitaliseringsstrategin.

Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar. För att nå det övergripande målet sätts fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. De nationella målbeskrivningarna har kompletterats med framgångsfaktorer som är grundläggande för att Jönköpings län ska vara bäst på digitalisering.

En aktiv digitaliseringspolitik krävs såväl på regional och nationell nivå som  på EU-nivå, där stor del av vårt regelverk utformas vad gäller till exempel infrastruktur, gränsöverskridande e-handel och digital ekonomi. En inre marknad som till fullo drar nytta av digitaliseringens möjligheter har stor potential att bidra till hållbar tillväxt och konkurrenskraft.