Navigera till sidans huvudinnehåll

Landskapsstrategi för biologisk mångfald i Jönköpings län 2014-

 • Miljö, energi och klimat

För att stärka den biologiska mångfalden och för att bevara och utveckla ett hållbart landskap har ett flertal myndigheter, kommuner och andra aktörer arbetat fram en landskapsstrategi. Länsstyrelsen har samordnat arbetet på uppdrag av regeringen.

Syftet med landskapsstrategin är att hitta ett nytt arbetssätt där landskapet står i fokus och där myndigheter, kommuner, organisationer och markägare arbetar tillsammans mot gemensamt uppställda mål för att kunna styra åtgärder dit de behövs mest.

Visionen är att nå ett hållbart landskap där livsmiljöer och arter har goda förutsättningar att överleva och utvecklas långsiktigt och där de ekosystemtjänster som naturen ger, levereras på ett hållbart sätt.

Målet är att integrera ett landskapsperspektiv i de verksamheter som berörs i länet, så att målen i strategins tre handlingslinjer nås.

De tre handlingslinjerna är:

 • Grön infrastruktur
 • Ekosystemtjänster
 • Friluftsliv och tätortsnära natur

När landskapsstrategin togs fram bildades samverkansrådet för biologisk mångfald. Det arbetar med att nå målen genom att samordna insatser.

Landskapsstrategin har tagits fram i samverkan mellan dessa aktörer:

 • Region Jönköpings län
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Skogsstyrelsen
 • Jönköpings läns museum
 • Jönköpings kommun
 • Nässjö kommun
 • Naturskyddsföreningen
 • Biosfärområdet Östra Vätterbranterna
 • Södra skogsägarna
 • Trafikverket
 • Lantbrukarnas riksförbund, LRF