Navigera till sidans huvudinnehåll

Region Jönköpings läns budget och flerårsplan 2019-2020

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Företagsutveckling
 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Kultur
 • Fritid
 • Trafik och infrastruktur
 • Miljö, energi och klimat
 • IT och digitalisering
 • Boende
 • Innovation
 • Lärande och utbildning
 • Forskning
 • Entreprenörskap

Region Jönköpings läns budget och flerårsplan har inriktningen att förverkliga visionen: "För ett bra liv i en attraktiv region".

Visionen förverkligas genom Region Jönköpings läns engagemang i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, utbildning och kollektivtrafik samt invånarnas och näringslivets behov av god infrastruktur och kompetensförsörjning. Genom samverkan med olika aktörer i länet och väl fungerande verksamhet blir vårt lät attraktivt och utvecklas vidare.

En djup förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker. Inom hela regionen arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov.

Bästa spåret till hälsa och tillväxt

Budgeten och flerårsplanen är Region Jönköpings läns viktigaste styrdokument. Den regionala utvecklingsstrategin med handlingsplaner konkretiserar arbetet med att skapa attraktivitet och tillväxt tillsammans med andra aktörer. Arbetet leds och följs upp med inriktningsmål och tillhörande mätetal. Utgångspunkten för regionens styrning av verksamhet är att genom god hushållning förverkliga visionen. Det innebär att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten. Genom god hushållning med offentliga medel skapas värde för medborgarna.