Navigera till sidans huvudinnehåll

En man med cykelhjälm står med sin cykel i en park.

Cykelfrämjande arbete i länet

  • Trafik och infrastruktur

Cykeln har en mängd fördelar som transportslag - den är billig, gör oss friskare, tar liten plats och minskar vår miljöpåverkan. Region Jönköpings län arbetar aktivt med att flytta fram cyklingens position i såväl strategisk planering som genomförande av åtgärder i transportsystemet.

Nu är länets första regionala cykelplan fastställd!

Regionstyrelsen fastställde den 30 januari 2024 beslut om att fastställa en regional cykelplan för Jönköpings län.

Den regionala cykelplanen för Jönköpings län syftar till att konkretisera delar av den regionala cykelstrategin samt att specificera avsnitt i den regionala transportplanen. I den regionala cykelplanen pekar Region Jönköpings län ut ett regionalt cykelnät för länet och anger vilka brister i gång- och cykelinfrastruktur utmed regionala statliga vägar mellan tätorter som bör prioriteras för åtgärder.

Regional cykelplan för Jönköpings län

Regionala planeringsunderlag för cykling

I samband med arbetet med den regionala cykelplanen har planeringsunderlag kring förutsättningarna för cykling i Jönköpings län tagits fram. Underlaget går att nyttja vid fortsatt planering på regional och kommunal nivå. Kartorna är också användbara för att till exempel planera säkra cykelrutter. 

Planeringsunderlaget är till största del kartbaserat och går att hitta här:

Regionala planeringsunderlag för cykling

Regional cykelsatsning

I juni 2022 fastställde Regionfullmäktige en regional cykelstrategi för Jönköpings län. Cykelstrategin är ett ramverk som visar en struktur för hur cyklingen ska stärkas på ett länsövergripande sätt. Strategin utgår från en vision om att cykeln ska vara ett attraktivt transportmedel i Jönköpings län och riktas mot tre målområden:

  • ökad andel vardagsresor med cykel
  • sammanhängande cykelbarhet mellan målpunkter i länet
  • samverkan kring cykling på länsnivå

Vad händer nu?

För att vi som region ska kunna växla upp vårt arbete kring cykling har projektet ”Regional cykelsatsning för Jönköpings län” beviljats 3,25 miljoner kronor till och med år 2024. Den regionala cykelsatsningen genomförs som en rad olika insatser vilka är samlade under tre olika delprojekt. Information om projektet regional cykelsatsning.