Navigera till sidans huvudinnehåll

En man med cykelhjälm står med sin cykel i en park.

Cykelfrämjande arbete i länet

  • Trafik och infrastruktur

Cykeln har en mängd fördelar som transportslag - den är billig, gör oss friskare, tar liten plats och minskar vår miljöpåverkan. Region Jönköpings län arbetar aktivt med att flytta fram cyklingens position i såväl strategisk planering som genomförande av åtgärder i transportsystemet.

Förslag till regional cykelplan ute på remiss

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö fattade den 31 maj beslut om att skicka ut förslaget till regional cykelplan på remiss.

Den regionala cykelplanen för Jönköpings län syftar till att konkretisera delar av den regionala cykelstrategin samt att specificera avsnitt i den regionala transportplanen. I den regionala cykelplanen pekar Region Jönköpings län ut ett regionalt cykelnät för länet och anger vilka brister i gång- och cykelinfrastruktur utmed regionala statliga vägar mellan tätorter som bör prioriteras för åtgärder.

Förslaget till regional cykelplan är ute på remiss till och med den 8 september 2023.

Förslag till regional cykelplan för Jönköpings län

Regional cykelsatsning

I juni 2022 fastställde Regionfullmäktige en regional cykelstrategi för Jönköpings län. Cykelstrategin är ett ramverk som visar en struktur för hur cyklingen ska stärkas på ett länsövergripande sätt. Strategin utgår från en vision om att cykeln ska vara ett attraktivt transportmedel i Jönköpings län och riktas mot tre målområden:

  • ökad andel vardagsresor med cykel
  • sammanhängande cykelbarhet mellan målpunkter i länet
  • samverkan kring cykling på länsnivå

Vad händer nu?

För att vi som region ska kunna växla upp vårt arbete kring cykling har projektet ”Regional cykelsatsning för Jönköpings län” beviljats 3,25 miljoner kronor till och med år 2024. Den regionala cykelsatsningen genomförs som en rad olika insatser vilka är samlade under tre olika delprojekt. Information om projektet regional cykelsatsning.

Under slutet av 2022 och början på 2023 tar Region Jönköpings län fram en regional cykelplan. Cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelnät samt visar hur medel för regional statlig cykelinfrastruktur ska prioriteras. Cykelplanen är en viktig förutsättning för att möjliggöra ett effektivt genomförande av länets regionala transportplan i de delar som berör cykling.