Navigera till sidans huvudinnehåll

Bästa platsen att leva på - barn och unga

  • Folkhälsa
  • Länsövergripande

I ledningssystemet för samverkan mellan Regionen och länets kommuner har beslut fattats att tillsammans arbeta för bästa platsen att leva på - barn och unga. Tre områden har prioriterats: fullföljda studier, psykiska hälsa och fysisk aktivitet.

Med utgångspunkt i Strategi för hälsa och med inspiration från Skottland är målet att förbättra barn och ungas hälsa med två procentenheter per år. Samverkan behöver ske mellan skola, fritid, socialtjänst och hälso- och sjukvård både kring det främjande och förebyggande arbetet för våra barn och unga.

Gemensamt angreppsätt för arbetet sker med hjälp av en beprövad kvalitetsutvecklingsmetod via lärande nätverk och stöd av coacher. På ett systematiskt sätt arbetar vi för att: 

• öka förmågan till tidig upptäckt

• samverka med olika samhällsaktörer samt barn och deras familjer

Varför gör vi det här?

Alla gör var för sig sitt bästa. För att lyckas med att ytterligare ge barn och unga det stöd de behöver för att kunna leva ett gott liv, krävs samverkan utifrån ett helhetsperspektiv.

Målgrupp

Målgruppen är alla barn och unga 0-18 år i Jönköpings län. Här nedan kan du läsa mer om genomförda förbättringsarbeten i respektive åldersgrupp:

Resultatmål

Förbättra barn och ungas hälsa med två procentenheter per år, gällande:
• Fullföljda studier
• Psykisk hälsa
• Fysisk aktivitet

Det följs upp långsiktigt via beslutade indikatorer

Goda exempel

Sedan arbetet med bästa platsen för barn och unga startade upp har ett flertal projekt i olika åldersgrupper genomförts.

Exempel på genomförda arbeten

Mer information om arbetet

Löpande information om arbetet för att Jönköpings län ska bli bästa platsen att växa upp på hittar du i våra nyhetsbrev. 

Hur påverkas länet?

Att ha gemensamma mål och indikatorer inom alla verksamheter; skola, fritid, socialtjänst och hälso-och sjukvård skapar en samsyn kring vilka insatser som behöver göras. Genom att tillsammans med civilsamhället och barn och unga driva insatserna framåt ökar förutsättningarna för en hållbar tillvaro.