Navigera till sidans huvudinnehåll

FLIGHT - regional innovationsnod för vikteffektiva komponenter

 • Företagsutveckling
 • Innovation
 • Forskning
 • Entreprenörskap
 • Länsövergripande

FLIGHT är en förlängning och regional förankring av det strategiska innovationsområdet Lättvikt (LIGHTer) med ambitionen att via en regional nod göra de nationella resurserna och kompetensen inom lättvikt enkelt tillgängliga för regionens företag.

Detta mot bakgrund av att den ökande efterfrågan på vikteffektiva och därmed klimatsmarta produkter.

 • Samordna insatser i regionen med de resurser som finns på nationell nivå inom LIGHTER och övriga regionala noder i landet.
 • Genomföra seminarier och företagsbesök för att sammanställa en behovsbild för olika branscher/företag och övriga aktörer.
 • Utveckla en matchningsfunktion mellan företagsbehov och kunskapsleverantörer.
 • Utveckla olika stödformer/support som på ett konkret och snabbt sätt ger företagen den hjälp som de behöver för att utveckla nya erbjudanden och ta nya affärer och uppdrag både nationellt och på den internationella marknaden för vikteffektiva och klimatsmarta varor och tjänster.
 • Främja samarbetet mellan branscher och mellan företag utmed hela värdekedjan inklusive slutkunden.
 • Utveckla förmågan att ”tjänstefiera” intern kompetens och implementera nya affärsmodeller som svarar på nya kundkrav och affärslogik.

Varför gör vi det här?

Syftet är att bygga upp ett regionalt kunskapscentra som snabbt, obyråkratiskt och långsiktigt kan förmedla resurser till de företag som vill utveckla nya varor och tjänster med fokus på vikteffektivitet. Satsningen bidrar till ökad kompetens och industriell utveckling/förnyelse hos regionens företag som svarar mot aktuella samhällsutmaningar i form av minskad klimatbelastning och cirkulär ekonomi. Därmed stärks det regionala näringslivets attraktivitet vilket skapar nya affärsmöjligheter både hos nya/befintliga kunder och inom nya segment på en snabbt växande internationell marknad. Denna satsning sker som en del av en nationell satsning på strategiska innovationsområden där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor pekar ut områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Syftet med den nationella satsningen är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Målgrupp

Den primära målgruppen är regionens SMF (små och medelstora företag) i allmänhet, och i synnerhet de företag som är innovativa och proaktiva kring industriell förnyelse avseende material, metoder och processer och fokuserar på varor och tjänster som lever upp till ökade kundkrav på vikteffektiva och klimatsmarta produkter. Satsningen förväntas leda till att ett urval av företag i respektive bransch utvecklas till goda förebilder i den omställning som förr eller senare blir en nödvändighet i alla tillverkningsföretag som vill finnas kvar på en marknad där kundkraven utvecklas/skärps i takt med globala miljökrav. Därmed kan regionens näringsliv på utvecklas/förnyas och generera attraktiva och konkurrenskraftiga företag som uppvisar hållbar tillväxt, god lönsamhet och en trygg sysselsättning, vilket resulterar i en region med finansiell styrka och hög attraktivitet.

Resultatmål

På sikt skall årligen mer än 100 företag vara inblandade i projekt, utbildningar eller andra aktiviteter som administreras genom lättviktsnoden FLIGHT.

Hur påverkas länet?

Ett konkret resultat är att regionen inom ett par år skall ha ett industrinära kompetenscentra inom lättvikt för de branscher som utgör stommen i det regionala näringslivet. Detta centrum skall ha en hög attraktivitet och efterfrågan bland SMF, och verka proaktivt för industriell förnyelse med fokus på vikteffektiva och klimatsmarta produkter. Detta leder till att regionens företag blir attraktiva och nationellt/internationellt konkurrenskraftiga och får en robust och hållbar tillväxt, god lönsamhet och ökad sysselsättning.