Navigera till sidans huvudinnehåll

Folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" 2022

 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Psykisk hälsa
 • Alkoholprevention
 • Fysisk aktivitet
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Ohälsosamma matvanor
 • Tobaksprevention
 • Äldres hälsa
 • Länsövergripande

Den 11 februari 2022 skickas den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" till 13 000 invånare i Jönköpings län.

"Hälsa på lika villkor" är en nationell och regional undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor med syftet att beskriva hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Region Jönköpings län och länets kommuner deltar med tilläggsurval i undersökningen för att få resultat på kommunnivå. 

Resultat från 2022 års undersökning finns här: Hälsa på lika villkor

Varför gör vi det här?

Syftet med att delta med tilläggsurval i enkätundersökningen Hälsa på lika villkor år 2022 är att följa självrapporterad hälsa och levnadsvanor bland kvinnor och män i den vuxna befolkningen på kommunnivå i Jönköpings län. Ett syfte är också att kunna följa skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan olika grupper som kön, ålder, utbildningslängd, födelseland och funktionsnedsättning.

Målgrupp

Hälsa på lika villkor vänder sig till individer som är 16 år eller äldre, vilket kommer att ge en bild av hälsoläget för unga vuxna, de i arbetsför ålder och den äldre befolkningen.

Resultatmål

Målet med projektet är att få bra underlag på regional och lokal nivå för att användas om kunskapsunderlag inom olika verksamheter i Jönköpings län och att rätt prioriteringar ska kunna göras.

 

Hur påverkas länet?

Hälsan ser olika ut i olika delar av Jönköpings län och den förändras över tid. Därför är det viktigt att undersöka och följa utvecklingen av hälsan i befolkningen. På så sätt kan vi upptäcka viktiga förändringar eller skillnader i hälsa mellan olika grupper. Vi undersöker till exempel om olika hälsoproblem ökar eller minskar i befolkningen och vilka grupper som är mest drabbade. Resultaten hjälper oss att förstå hur hälsan kan påverkas och förbättras. De bidrar också till att ge politiker ett fortsatt bra underlag i frågor som gäller hälsan i befolkningen.