Navigera till sidans huvudinnehåll

Forskningsstöd Digitalisering i offentlig sektor

  • IT och digitalisering
  • Forskning
  • Jämlikhet
  • Hållbarhet
  • Digitaliseringsrådet
  • Integration
  • Länsövergripande

Digitaliseringsrådet i Jönköpings län stödjer forskningen kring Digitalisering i offentlig sektor.

Forskningen Digitalisering i offentlig sektor berör konsekvenser för medborgardialog, verksamhetsstyrning och mätning av dess effekter.

Arbetet bedrivs som fritt vetenskapligt arbete med iakttagande av god forskningsetik och vedertagna normer för akademiska studier enligt Vetenskapsrådets etikregler samt etiska regler för forskning antagna vid SIR.

Avrapportering sker genom publicering av en sammanfattande slutrapport av akademisk kvalitet. I samband med regelbundna möten kommer även löpande avrapportering och workshops att anordnas. Utöver denna avrapportering tillkommer sedvanlig akademisk publicering i tidskrifter och liknande samt presentationer vid konferenser.

Varför gör vi det här?

Samverkan genomförs med syftena att för regionen och kommunerna ge inspiration, bygga kunskap och utveckla nya nätverk för Digitaliseringsrådet och genom detta bidra till Region Jönköpings län. Detta görs bland annat genom – Regelbundna möten och workshops – Academic insight: inspiration från forskningsfronten – Inbjudningar till praktiska seminarier och nätverksträffar För Handelshögskolan är syftet att skapa praktisk relevant forskning som håller hög internationell nivå inom området Digitalisering av offentlig sektor. Detta görs bland annat genom – Publikationer i internationella tidskrifter – Bokkapitel – Studentuppsatser på framförallt Masternivå

Målgrupp

Kommunerna i Jönköpings län samt forskare på Handelshögskolan Stockholm och Jönköping University.

Resultatmål

Samverkan sker för att bidra till Digitaliseringsrådets effektmål

  • Ökad kompetens i prioriterade målområden – delmål ”Styra, leda och utvärdera digitalisering”.
  • Det genomförs gemensam kompetensutveckling som skapar samsyn kring digitalisering
  • Framtaget förslag till styrmodell för digital transformation

Hur påverkas länet?

Länet påverkas genom att vi på ett tydligare sätt kan se och styra hur digitaliseringen påverkar offentlig sektor och dess konsekvenser för medborgardialog, verksamhetsstyrning och mätning av dess effekter.