Navigera till sidans huvudinnehåll

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

  • Hälso- och sjukvård
  • Folkhälsa
  • Fysisk aktivitet
  • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  • Länsövergripande

Fysisk aktivitet på recept är en medicinsk behandlingsmetod som har använts inom svensk hälso- och sjukvård sedan början av 2000-talet.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) som behandlingsmetod besttår av fem delar: individuellt rådgivande samtal, skriftlig ordination, uppföljning, evidensbaserat kunskapsstöd (FYSS) och samverkan med aktivitetsarrangörer. 

Grunden i FaR är det indivuella rådgivande samtalet där målsättning och planering av överenskommen fysisk aktivitet formaliseras genom en skriftlig ordination samt en individuell anpassad uppföljning. FaR kan ordineras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med kunskap om patientens hälsotillstånd, fysisk aktivitet som prevention och behandling. Den överenskomna aktiviteten kan vara egen aktivitet eller organiserad via förening eller annan aktivitetsarrangör. 

Det mest centrala i FaR är att allt arbete utgår från individen, det vill säga att arbetet bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt.

Arbetet med FaR bygger oftast på samverkan mellan förskrivare och friskvårdsaktörer och utgår från lokala förutsättningar, vilket gör att varje modell i sig blir unik. Ordinationen utgår från de råd och anvisningar som finns i handboken FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling).

Aktivitetsarrangörens roll

Vid fysisk aktivitet på recept är receptutfärdare hälso- och sjukvården medan receptmottagare antingen är patienten som själv genomför egenaktivitet (promenader, cykling, simning etc.) eller friskvårdsaktörer/föreningar dit patienten kommer och löser in sitt recept. Hos friskvårdsaktören/föreningen kan det vara inom ordinarie utbud eller inom särskilda FaR-grupper, där enbart motionärer med recept deltar. 

 

Varför gör vi det här?

Syftet med FaR är att hälso- och sjukvårdens medarbetare på ett evidensbaserat och strukturerat sätt ska kunna stödja patienter till ökad fysisk aktivitet. Metoden bygger på flera komponenter som har visat underlätta beteendeförändringar.

Målgrupp

Länets invånare

Resultatmål

Samarbetet inom FaR sker brett med aktörer såsom vårdcentraler, sjukhus, RF-SISU Småland och kommunerna i länet. Samarbetet handlar bland annat om att ta fram och stödja fungerande processer för fysisk aktivitet på recept, utifrån lokala förutsättningar.

Hur påverkas länet?

Med hjälp av samskapande, utbildning, IT-stöd med mera skapar vi stödjande strukturer inom länet för att underlätta förskrivningen av fysisk aktivitet på recept.