Navigera till sidans huvudinnehåll

Nya Småland

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Social välfärd
 • Kultur
 • Miljö, energi och klimat
 • Innovation
 • Lärande och utbildning
 • Forskning
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Entreprenörskap
 • Länsövergripande

Nya Småland är ett interregionalt samarbetsprojekt kring samtidskonst i samarbete med ett antal konstinstutioner och ett universitet i tre regioner på initiativ av Kalmar Konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum och Växjö Konsthall.

Nya Småland är ett interregional satsning som vill utveckla metoder för att synliggöra, engagera och samordna lokala aktörer och lokal kunskap, genom att kombinera dessa med internationell samtidskonst, formgivning och kritiskt tänkande. Det är ett sätt att undersöka och ompröva det politiska, sociala och estetiska landskapet i Småland. Projektet omfattar internationella symposier, residens- och utbildningsprogram, utställningar och konstprojekt i Jönköping, Kronoberg och Kalmar län.

Varför gör vi det här?

För att skapa en långsiktig hållbar utveckling för bildkonst i regionerna i Småland. Att stimulerar nätverksbildanden, kunskapsutbyte och samarbete mellan konstaktörerna. Att skapa förutsättningar för att kunna ta del av aktuell och angelägen samtidskonst och att utveckla ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet.

Målgrupp

Invånare i Småland.

Resultatmål

 • att stimulera konstnärlig utveckling i regionerna
 • kunskapsutbyte
 • att skapa förutsättningar för att kunna ta del av aktuell och angelägen samtidskonst
 • att främja diskussioner och förstärka kunskapsförmedlingen inom bild- och formområdet
 • att utveckla det internationella och interkulturella samspelet
 • att stimulera tillgång till och intresse för bild- och formkonst på gymnasie- och folkhögskolornas bild- och formutbildningar i regionerna
 • att stimulera intresse för bild och form för barn och unga genom pedagogiska insatser och skapa förutsättningar för eget skapande
 • att förbättra de professionella bild- och formkonstnärernas villkor och förutsättningar för att arbeta i regionen
 • att stärka samverkan mellan konstaktörerna i regionerna
 • att utveckla ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet i regionen.

Hur påverkas länet?

Öka den interregionala samspelet och konstutveckling, att stärka konstaktörerna, att vara nyskapande, metodutveckling, skapa nya mötesplatser för samtidskonsten, att lyfta lokala frågeställningar och koppla dem till världen i stort och att skapa förutsättningar för att kunna ta del av aktuell och angelägen samtidskonst.