Navigera till sidans huvudinnehåll

Projektmedel för regional utveckling

Har du och den organisation du representerar en projektidé som ni tror kan bidra till hållbar regional utveckling? Här följer lite information om vad som kan vara bra att tänka på när ni planerar för ert projekt och hur ni ansöker.   

Projektmedel är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet. Genom bland annat statliga anslag kan Region Jönköpings län besluta om medfinansiering till projekt som på olika sätt bidrar till en hållbar regional utveckling. Projekt som erhåller finansiering ska medverka till att uppfylla mål i den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län (RUS).  

Läs mer om det regionala utvecklingsarbetet på:

Vem kan söka? 

Regionala projektmedel kan sökas av kommuner, myndigheter, organisationer, universitet, högskolor och ideella föreningar. En aktör som är företrädare för flera privata företag, till exempel en branschorganisation eller företagarförening, kan också söka. Regionala projektmedel kan inte sökas av enskilda personer eller direkt av privata företag.  

Vad kan jag söka för? 

Den regionala utvecklingsstrategin bygger på de globala målen i Agenda 2030. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är en förutsättning för att skapa en hållbar regional utveckling. Projekt som erhåller finansiering ska därför ta sin utgångspunkt i detta.  

Dessutom ska projektet: 

 • skapa regional effekt och då är det ofta en förutsättning att projektets verksamhet omfattar en större geografi, gärna hela länet eller flera kommuner
 • ha en tydlig strategi för uppföljning, utvärdering och lärande som sträcker sig över hela projektperioden
 • innebära insatser som är avgränsade från ordinarie verksamhet i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Projektet ska inte ha något vinstsyfte, får inte gynna enskild aktör, inte snedvrida konkurrensen i näringslivet och måste vara avgränsat från ordinarie verksamhet   
 • omfatta högst 36 månader. Vid projekt som medfinansieras av EU:s strukturfonder kan det uppgå till 40 månader. 

Hur mycket kan jag söka?  

Lägsta beloppsgräns för projektansökningar är 50 000 kronor. Region Jönköpings län kan medfinansiera med max 50 procent av den totala projektbudgeten. Det är en fördel om projektet har flera medfinansiärer. Undersök därför alltid möjligheten till det. 

Viktigt att tänka på är att stödet betalas ut först när utgifter upparbetats. Det innebär att den sökande aktören behöver ha god likviditet under projekttiden. Du behöver också redovisa alla underlag som styrker utgifterna. 

Utdelnings- och ansökningsperioder 

Vi tar emot ansökningar löpande. Om du tänker söka regionala projektmedel som medfinansiering i ett EU-projekt eller i en utlysning av nationella medel hos till exempel Tillväxtverket bör du räkna med att vi behöver ha en idéskiss som grund för dialog i mycket god tid innan respektive utlysning stänger. Det är viktigt att du alltid tar en kontakt med oss för att diskutera din projektidé samt säkerställa tidsplan. Skicka e-post till: projektfinansiering@rjl.se

Beslut om projektmedel tas av berörd politisk nämnd.  

Planera ditt projekt

Planera med förändringslogik och hållbarhet 

Att planera och utveckla projektidén innan en ansökan skrivs fram är av vikt. Genom att börja med en metodisk planering och utveckling av projektidén ökar möjligheterna att få stöd och att projektet når goda resultat. Det finns många olika modeller för planering av projekt och hur planeringsprocessen genomförs kan variera från projekt till projekt beroende på förutsättningarna, behov och vilken data som redan finns.  

Alla projekt börjar med en idé och vi rekommenderar att du i ett tidigt skede alltid fyller i dokumentet Testa din tidiga idé och skickar det via e-post till projektfinansiering@rjl.se

En tidig kontakt och skriftlig beskrivning av tidig idé underlättar för att vi ska kunna göra en första bedömning kring överensstämmelsen med regionala prioriteringar och krav. Det underlättar också dialogen vi har med dig kring hur idén eventuellt kan förbättras och utvecklas.

Regionala projektmedel söks ofta som medfinansiering till EU-projekt, bland annat till projekt inom ERUF hos Tillväxtverket. Region Jönköpings län använder sig av samma mall som Tillväxtverket tagit fram för beskrivning av projektidén. Mallen kan dock användas oavsett om du tänkt att söka EU-medel.

 

Idé- och planeringsfas 

Gemensamt för alla projekt är att de vill leda till någon slags förändring. I planeringen av projektet underlättar det att utgå från en förändringslogik för att skapa en “röd tråd” för projektets olika delar och hur de förhåller sig till varandra och projektets mål. Förändringslogik är en enkel modell som utgår från  

 • Nuläge - hur ser det ut nu?
 • Insatser – vilka insatser behöver vi genomföra för att nå börläge?
 • Börläge - vad vill vi uppnå?

Alla projekt behöver inledas med en fördjupad analys kring projektidén för att undersöka om möjligheter finns för att starta och genomföra projektet. Om projektet är komplext och omfattande kan en förstudie behövas innan ett genomförandeprojekt kan initieras. Under den inledande fasen bör en djupare analys av nuläge genomföras, kartläggande av intressenter och en översiktlig plan för projektet tas fram. Det är också under den inledande fasen som ett syfte och mål bör formuleras.  

Utgå alltid från de tre hållbarhetsperspektiven - ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. De är odelbara och inbördes beroende av varandra. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) utgår från Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål) och samtliga hållbarhetsperspektiv bedöms vara en förutsättning för att skapa en hållbar regional utveckling. Projekt som erhåller finansiering ska därför ta sin utgångspunkt i detta.  

 • Ekonomisk hållbarhet innebär att den ekonomiska utvecklingen ska vara hållbar över tid och inte ska medföra negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Det innebär en ekonomi som är hållbar över tid och som stödjer möjligheterna att nå andra hållbarhetsmål. 
 • Social hållbarhet inkluderar människors välbefinnande, där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Social hållbarhet handlar också om jämställdhet och mångfald.
 • Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja mänskligheten och de kommande generationerna med det som behövs.

Läs mer om grundläggande krav som ställs på projekt som beviljats finansiering under fliken "Genomföra och redovisa ditt projekt". 

Tips vid projektplaneringen  (pdf, 98.9 KB)

Länkar till bra information vid ansökan inom ERUF eller ESF:  

Ansök om stöd för ditt projekt

För att ansöka om regionala projektmedel använder du det digitala verktyget Min ansökan på Tillväxtverkets webbplats. Du behöver först skapa ett användarkonto om du inte har ett sådant sedan tidigare. Därefter väljer du ”Ny ansökan” och namnger projektet. I nästa steg väljer du ”Skapa ansökan” och väljer den organisation du vill söka från. Du ombeds att alltid ta en kontakt med oss innan du påbörjar en ansökan om regionala projektmedel.


Om det inte är firmatecknare som skriver ansökan behöver firmatecknaren underteckna ett förifyllt signeringsunderlag i det digitala verktyget. Skicka signeringsunderlaget skannat till: diariet@rjl.se

 

Ansökan är en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut din ansökan ur vårt diarium. Alla uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska fyllas i för att vi ska kunna bereda din ansökan.


Vilka bilagor du ska skicka med kan variera. Exempelvis beror det på om du tänkt söka EU-medel. Då ska du skicka samma bilagor till oss som du gör till den myndighet som förvaltar EU-medlen, till exempel Tillväxtverket eller Svenska ESF-rådet.

Medfinansieringsintyg, förbindelse av medfinansiär av projekt inom Region Jönköpings län (pdf, 97.5 KB)

Om redan anställd personal ska arbeta i projektet ska du vid ansökningstillfället alternativt vid ansökan om första utbetalning bifoga ett friställningsintyg. Friställnigsintyg (pdf, 34.7 KB) (pdf, 34,7 KB)

 

När får jag besked?


Beredning och beslutsprocess tar oftast 3-4 månader. Ibland behöver ansökan kompletteras. Då hör vi av oss.


Beslutet om finansiering skickar vi till dig via e-post, efter att beredningen är klar och beslut fattats av ansvarig politisk nämnd. Av beslutet framgår bland annat beslutat belopp, hur stor procent som är medfinansiering, godkända kostnader, datum för ansökan om utbetalning och lägesrapportering samt eventuellt övriga villkor för stödet.


Projektet ska särredovisas vilket innebär att projektet ska vara avskilt från övrig verksamhet i räkenskaperna. Förslagsvis genom eget kostnadsställe i bokföringen.


Vi betalar ut projektmedel utifrån den procentsats som vi anger i beslutet till ansökan.


Beslut om medfinansiering kan enligt gällande förordning inte överklagas.

 

Genomföra och redovisa ditt projekt 

Redovisning, kontroll

Den ekonomiska redovisningen görs via det digitala verktyget Min ansökan. För all redovisning ska instruktioner i Min ansökan och beslutet från Region Jönköpings län följas.  

En ansökan om utbetalning ska alltid innehålla 

 • lägesrapport eller slutrapport inklusive rapportering av aktivitetsindikatorer
 • ekonomisk redovisning

Lägesrapport för regionala utvecklingsmedel docx, 69.6 KB)

Det här ska ingå i en slutrapport (docx, 70.3 KB)

Ekonomisk redovisning  

Viktigt att tänka på är att stödet betalas ut först när utgifter upparbetats. Det innebär att den sökande aktören behöver ha god likviditet under projekttiden. 

Du behöver också redovisa alla underlag som styrker utgifterna. 

Grundläggande krav 

 1. Arbeta mot projektets mål och följ projektets budget. 
 2. Varje ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.
 3. Projektet ska särredovisas vilket innebär att alla utgifter ska bokföras på ett särskilt kostnadsställe, utanför den ordinarie verksamheten. Detta är ett krav när man driver projekt, skilj därför projektet från ordinarie verksamhet. 
 4. Följ regler för utgifter. De utgifter som beviljats stöd framgår i budgeten i ert beslut om stöd. Alla utgifter i ert projekt ska präglas av kostnadseffektivitet. Redovisa alltid alla underlag som styrker utgifterna, t.ex. löneunderlag, personalkostnadssammanställningar, fakturor, program, deltagarlistor etc. Det ska tydligt framgå vad som köpts in och kunna kopplas till projektet. 
 5. Sök endast de kostnadsslag som du beviljats i ditt beslut om stöd och håll dig inom ramarna för budget för respektive kostnadsslag. 
 6. Följ reglerna för offentlig upphandling eller inköp på affärsmässigt sätt. Arrangera projektet så att ni har både den kompetens och den tid som behövs för att genomföra upphandlingarna och inköpen på ett rätt sätt.
 7. Informera om att projektet fått stöd från Region Jönköpings län när ni informerar om projektet offentligt.
 8. Informera om ändringar i projektet om det uppkommer. Ni ska snarast informera ansvarig handläggare om förutsättningarna för projektet ändras, om ni vill avbryta projektet eller om andra ändringar som kan få betydelse för projektet.

Information om hur vardera kostnadsslag ska redovisas (Tillväxtverket)