Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd


 • Kultur
 • Film

Region Jönköpings län vill med utvecklingsbidrag film stimulera nya filmare och nya berättelser med koppling till Jönköpings län. Utvecklingsbidrag film går att söka för filmprojekt som befinner sig i förproduktionsstadium.

Syfte

Stödet är till för att utveckla filmarbetet i ett inledande stadium och kan exempelvis användas till handledning i att utveckla historien till ett färdigt manus, rekognoscering av inspelningsplats, casting med mera.

Vem kan söka?

Utvecklingsbidraget kan sökas av enskilda eller juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, bolag eller stiftelser). Bidraget kan inte sökas av kommuner eller Region Jönköpings läns egen verksamhet.

De som får stöd via Region Jönköpings läns kulturpolitiskt motiverade bidrag samt särskilda satsningar kan inte beviljas utvecklingsbidrag. Ett enskilt projekt eller organisation kan inte samtidigt få arrangörs- och utvecklingsbidrag.

Villkor

Utvecklingsprojektet ska

 • tydligt visa koppling till länet genom ett eller flera av följande kriterier: 
  1. Filmaren har anknytning till länet, vuxit upp eller är bosatt i Jönköpings län
  2. Filminspelningen sker i Jönköpings län
  3. Filmens historia har koppling till länet; kan vara en händelse, person eller plats
 • ha medverkan av professionella kulturutövare
 • även ha finansiering via egeninsats eller annan aktör
 • ha projektkostnader på minst 50 000 kronor.

Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets:

 • regionala potential, det vill säga hur det bidrar till kulturell infrastruktur, utvecklar kulturell samverkan över kommungränser och hur det sprids utanför den egna orten
 • möjlighet till breddat deltagande i kulturlivet genom att engagera, nå och involvera nya målgrupper
 • möjlighet att motverka diskriminering
 • nyskapande metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experiment
 • konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer.

Projektet bedöms även utifrån hur väl de överensstämmer med målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet och FN:s barnkonvention.

Du kan inte söka utvecklingsbidrag film för

 • Investeringar i utrustning, teknik och lokaler.
 • Projekt som passerat förproduktionsstadiet.

Regional kulturplan 2018-2020

Policy och riktlinjer för bidrag inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur

Ansökningsperioder

Varje år kan utvecklingsbidrag film sökas under perioden 1 september – 15 oktober, med beslut i december.

Hur söker man?

Du ansöker om utvecklingsbidrag via Kulturdatabasen. Ansökan är en offentlig handling. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas.

Till ansökan ska bifogas

 • Synopsis: en kortfattad beskrivning av filmen. I den förklaras huvuddragen i historien. Max 2 sidor.
 • Karaktärsbeskrivning: En kort beskrivning av de viktigaste personerna i handlingen, så som de är vid historiens början. Ålder, yrke, utseende, familj, vänner, egenskaper, talang, bakgrund etc. i löpande text. Max 1 sida per karaktär.
 • Treatment: Filmens historia i löpande text eller punktform som ger överblick över hur du har strukturerat historien. Max 10-12 sidor.

Ansök om utvecklingsbidrag film, Kulturdatabasen

Snabbhjälp Kulturdatabasen

Hur ser bedömningsprocessen ut?

Under ansökningsperioden kan du som söker få stöd och svar på frågor av handläggare. När ansökningsperioden har gått ut görs en första bedömning om ansökan uppfyller de grundläggande villkoren som till exempel medverkan av professionella kulturutövare, ha projektkostnader på minst 50 000 kronor.

En referensgrupp går igenom inkomna ansökningar. Personerna i referensgruppen har ingen koppling till länets kulturliv, men har stor erfarenhet inom de konstområden som ansökningarna berör. Referensgruppens bedömning är rådgivande och värderar ansökningarna utifrån bidragets kriterier. I samtalet med referensgruppen ligger fokus på ansökningarnas grad av nyskapande och genomförbarhet. Sedan sker en tjänsteberedning där ansökningarna som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen och hur väl de överensstämmer med målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet och FN:s barnkonvention. Därefter görs en prioritering utefter hur den ekonomiska ramen som helhet ser ut för kulturbidragen och ett tjänsteförslag skrivs. Förslaget går slutligen vidare till politisk beredning och beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

När får man besked?

Efter beredning och värdering av referensgrupp fattar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslut om utvecklingsbidraget. Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som angetts i bidragsansökan. Du kan normalt räkna med ett besked inom 60 dagar från beslutsdatum i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Utbetalning

 • Beviljade bidragsmottagare får en rekvisitionsblankett som ska fyllas i och skickas till Region Jönköpings län, Utbildning och kultur, Box 1024, 551 11 Jönköping.
 • Utbetalning sker till det Bankgiro som anges på ansökan.
 • Utbetalning sker normalt inom 30 vardagar efter beslut.

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Redovisning, kontroll

Redovisningen vill Region Jönköpings län ha senast ett år efter beslut om stöd.  Redovisningen ska innehålla en uppdaterad lägesbeskrivning, men projektet behöver inte vara avslutat. Region Jönköpings län vill även gärna informeras vid projektets slutförande.

All redovisningen sker via Kulturdatabasen. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir. 

Beviljade utvecklingsbidrag film 2020

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-12-11:

 • Not too young, Happy pictures, 100 000 kr
 • “Hemligt”, Bauer Art, 76 000 kr

Tidigare beviljade bidragsansökningar

 Beviljade utvecklingsbidrag inom kultur