Navigera till sidans huvudinnehåll

Projektbidrag film: manus- och produktionsstöd

 • Kultur
 • Film

Region Jönköpings län vill med projektbidrag film stimulera nya filmare och nya berättelser med koppling till Jönköpings län. Projektbidrag film går söka för filmprojekt som befinner sig i förproduktions-, produktions- och/eller efterproduktionsstadium.

Syfte

Stödet är till för att utveckla filmarbete i förproduktions-, produktions- och/eller efterproduktionsstadium. Det kan till exempel användas till handledning i att utveckla historien till ett färdigt manus, rekognoscering av inspelningsplats, casting, inspelning, klippning, ljudläggning eller färgkorrigering.

Vem kan söka?

Projektbidraget kan sökas av enskilda firmor eller juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, bolag eller stiftelser). Bidraget kan inte sökas av kommuner eller Region Jönköpings läns egen verksamhet.

Villkor

Projektet ska

 • tydligt visa koppling till Jönköpings län genom ett eller flera av följande kriterier: 
  1. Filmaren har anknytning till länet, har vuxit upp eller är bosatt i Jönköpings län
  2. Filminspelningen sker helt eller delvis i Jönköpings län
  3. Filmens historia har koppling till länet; det kan vara en händelse, person eller plats
 • ha medverkan av professionella kulturutövare
 • även ha finansiering via egeninsats eller annan aktör
 • ha projektkostnader på minst 50 000 kronor.

Ansökan bedöms utifrån projektets:

 • regionala potential, det vill säga hur det bidrar till kulturell infrastruktur, utvecklar kulturell samverkan över kommungränser och hur det sprids utanför den egna orten
 • möjlighet till breddat deltagande i kulturlivet genom att engagera, nå och involvera nya målgrupper
 • möjlighet att motverka diskriminering
 • nyskapande metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experiment
 • konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer.

Projektet bedöms även utifrån hur väl de överensstämmer med målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet och FN:s barnkonvention.

Du kan inte söka projektbidrag film för

 • Investeringar i utrustning, teknik och lokaler.
 • Filmprojekt som görs under en utbildning eller som reklam-, dokumentations-, beställnings- eller informationsfilm

Regional kulturplan 2018-2020

Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och utbildning och kultur (pdf, 178.8 KB)

Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur (pdf, 331.7 KB)

(En ny version av riktlinjer har beslutats och kommer att publiceras på den här sidan i slutet av augusti. Men villkoren som beskrivs här på sidan är de senaste och de som gäller tillsvidare.) 

Ansökningsperioder

Projektbidrag film för 2023 kan sökas under perioden 2022-08-16 till och med 2022-09-27.

Hur söker man?

Du ansöker om projektbidrag via Region Jönköpings läns plattform för e-tjänster. Ansökan är en offentlig handling. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noggrant och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökningar som inkommer efter att ansökningsperioden passerat hanteras inte. 

I ansökan ska bland annat följande besvaras:

 • Synopsis: en kortfattad beskrivning av filmen. I den förklaras huvuddragen i historien. Max 2 sidor.
 • Projektbeskrivning: Hur ska arbetet gå till väga för att förverkliga filmidén och när (tidsplan) ? 
 • Treatment: Filmens historia i löpande text eller punktform som ger överblick över hur du har strukturerat historien. Max 10-12 sidor.
 • Detaljerad budget: där det framgår vad som avser förproduktionen, kostnader och finansieringsplan.
 • CV: Bifoga CV för produktionens nyckelpersoner, där tidigare erfarenhet av filmarbete och annan konstnärlig
  verksamhet framgår. Får gärna innehålla länkar till t.ex. textmaterial, filmklipp/trailer eller till filmer som ansökande gjort tidigare och som stärker meriterna.

Ansök om projektbidrag film här 

Snabbhjälp e-tjänster kulturbidrag (pdf, 831.8 KB)

Använd gärna den här mallen för intyg av medfinansiering (pdf) (pdf, 226.6 KB)

Hur ser bedömningsprocessen ut?

Under ansökningsperioden kan du som söker få stöd och svar på frågor av handläggare. När ansökningsperioden har gått ut görs en första bedömning om ansökan uppfyller de grundläggande villkoren som till exempel medverkan av professionella kulturutövare, ha projektkostnader på minst 50 000 kronor.

En referensgrupp går igenom inkomna ansökningar. Personerna i referensgruppen har ingen koppling till länets kulturliv, men har stor erfarenhet inom de konstområden som ansökningarna berör. Referensgruppens bedömning är rådgivande och värderar ansökningarna utifrån bidragets kriterier. I samtalet med referensgruppen ligger fokus på ansökningarnas grad av nyskapande och genomförbarhet. Sedan sker en tjänsteberedning där ansökningarna som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen och hur väl de överensstämmer med målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet och FN:s barnkonvention. Därefter görs en prioritering utefter hur den ekonomiska ramen som helhet ser ut för kulturbidragen och ett tjänsteförslag skrivs. Förslaget går slutligen vidare till politisk beredning och beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

När får man besked?

Efter beredning och värdering av referensgrupp fattar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslut om projektbidraget i december varje år. Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som angetts i bidragsansökan. Du kan normalt räkna med ett besked inom 60 dagar från beslutsdatum i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Utbetalning

 • Beviljade bidragsmottagare får en rekvisitionsblankett som ska fyllas i och skickas till Region Jönköpings län, Utbildning och kultur, Box 1024, 551 11 Jönköping, alternativt till utbildning.kultur@rjl.se. 
 • Utbetalning sker till det Bankgiro som anges på rekvisitionen.
 • Utbetalning sker normalt inom 30 vardagar efter beslut.

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Redovisning, kontroll

Redovisningen vill Region Jönköpings län ha senast ett år efter beslut om stöd.  Redovisningen ska innehålla en uppdaterad lägesbeskrivning, men projektet behöver inte vara avslutat. Region Jönköpings län vill även gärna informeras vid projektets slutförande.

All redovisningen sker via Kulturdatabasen. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.