Navigera till sidans huvudinnehåll

Produktionsstöd - film och scenkonst

 • Kultur
 • Film

Region Jönköpings län vill med detta stöd stimulera produktion av scenkonst och film i länet och främja kulturaktörer inom respektive konstområde.

Syfte

Produktionsstödet ska stimulera och stödja länets fria utövare, kulturarbetare och konstnärer inom scenkonst och film, samt stärka, bredda och förnya kulturlivets infrastruktur. Stödet ska också stimulera nya produktioner i länet och berättelser med koppling till länet. 

Vem kan söka?

Produktionsstöd kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, bolag eller stiftelser) och enskild firma. Sökande måste vara yrkesverksam inom scenkonst- eller filmområdet.  

Vem kan inte söka?

Produktionsstödet kan inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner, Region Jönköpings läns egna kulturverksamheter och stiftelser, länets folkhögskolor, bildningsförbund samt verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Dessa verksamheter kan ändå samverka och samarbeta med organisationer som söker produktionsstödet.

Särskilda villkor

Med produktion avses professionella scenkonstproduktioner (teater, dans, musik etc) samt professionell filmproduktion i manus- och produktionsstadium, i forma av enskild produktion, presentation, eller samproduktion. Stödet är ett förhandsbidrag och kan inte sökas för redan genomförda produktioner. En organisation kan inte få produktionsstöd och arrangemangsstöd för samma produktion.

Stöd till scenkonstproduktion kan sökas för nya produktioner inom sceniskt kulturuttryck och kan inte sökas för redan genomförda produktioner. Stödet kan användas för olika uppsättningskostnader, så som rättigheter, ljud/ljus, kostym, projektledning och arvode. Produktionen ska planeras att visas offentligt i Jönköpings län, men kan även turnera på andra platser.

Stöd till filmproduktion kan sökas för olika delar av en produktion; förproduktion, produktion och efterproduktion. Produktionsstödet kan sökas tre gånger av samma aktör för samma produktion. Stödet kan till exempel användas till utveckling av manus med dramaturg/handledare, rekognoscering av inspelningsplats, casting, inspelning, klippning, ljudläggning eller färgkorrigering. Produktionen ska ha en tydlig koppling till Jönköpings län genom ett eller flera av följande kriterier: 1. Filmaren har anknytning till länet, vuxit upp eller är bosatt 2. Filminspelningen sker i länet 3. Filmens historia har koppling till länet; kan vara en händelse, person eller plats. Stödet kan inte sökas för investeringar, projekt som görs under en utbildning eller reklam-, dokumentations-, beställnings- eller informationsfilm.

Ansökningsperioder

Produktionsstöd för 2024 kan sökas under perioden 2024-08-20 till och med 2024-09-25, med beslut i december.  

Hur söker man?

Ansökan om stöd ska ske via E-tjänster och blanketter. Observera att ansökningsformuläret heter Projketbidrag, ansökan. Inne i formuläret väljer man sedan Produtkionsstöd som det man söker. Ansökan ska vara inlämnad senast sista ansökningsdatum och vara komplett med samtliga begärda handlingar. Sent inkommen eller ej fullständig ansökan handläggs inte.
Verksamheter som samverkar kring en gemensam insats ska utse en verksamhet som ansvarar för ansökan. En verksamhet som väntar på beslut om ansökta medel från annan aktör, eller beviljats stöd från annan aktör, ska ange detta i ansökan.
Alla ansökningar är offentliga handlingar. Läs igenom villkor och riktlinjer (länk nedan) innan du påbörjar ansökan.

Bedöming och beslut

Efter ansökningsperioden görs en tjänsteberedning där ansökningarna som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen. Därefter görs en bedömning utifrån genomförbarhet, verkshöjd och relevans. Externa referenspersoner, utan koppling till länet och sökanden, är med i beredningsprocessen och har en rådgivande roll. Prioriteringar görs utifrån den ekonomiska ramen för kulturstöden. Förslaget går slutligen vidare till politisk beredning. Beslut tas i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i december. Beslut meddelas skriftligen till sökande efter nämndens beslut.

Redovisning och uppföljning

Redovisningen skickas in via E-tjänster och blanketter senast en månad efter i ansökan angiven projektperiod. Särskild ansökan om anstånd kan beviljas av Region Jönköpings län.

Stöd vid ansökan

Du kan alltid kontakta Region Jönköpings län för att få stöd i ansökningsförfarandet eller diskutera möjligheterna till stöd inför en ansökan. Kontakta kulturbidrag@rjl.se så hänvisar vi dig rätt

Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län

Riktlinjer för kulturområdet inom Regional utveckling

Grundvillkor för stöd till civilsamhället och kulturområdet (kommer inom kort)

Snabbhjälp E-tjänster och blanketter

Blankett för medfinansiering

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Under ansökningsperioden kan du som söker få stöd och svar på frågor av handläggare och utvecklare.

Handläggare kan stötta dig med:

 • kulturdatabasen och tekniska problem med ansökan
 • svara på frågor om vad ansökan ska innefatta
 • vem man kan vända sig till för ytterligare stöd.

Handläggare:
Cajsa Löf
010-2428497
cajsa.lof@rjl.se

Utvecklare kan stötta dig med:

 • läsning och genomgång av din ansökan
 • bolla idéer och identifiera samarbeten.

Film och rörlig bild:
Charlotta Miller
0737-07 14 94
charlotta.miller@rjl.se

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 27 januari 2021: 

 • Min mamma skogshuggaren, förproduktionsstöd film. Wild Beast Collective. 65 000kr. 
 • Livet efter Ida, förproduktionsstöd film. Matsers of Reality. 50 000kr. 
 • Lämnad, förproduktionsstöd film. Story AB. 50 000kr. 
 • Skynket, förproduktionsstöd film. Amanda Ekström enskild firma. 30 000kr.

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-12-11:

 • Not too young, Happy pictures, 100 000 kr
 • “Hemligt”, Bauer Art, 76 000 kr