Navigera till sidans huvudinnehåll

Ny besöksnäringsstrategi för Jönköpings län

Med en strategi samlas vi i länet kring en gemensam riktning för framtiden och tydliggör vem som gör vad kopplat till besöksnäringen. En regional besöksnäringsstrategi skapar möjligheter att tillföra resurser och utvecklingsinsatser kopplat till besöksnäringen.

I den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län finns ett tydligt utpekat mål om att utveckla besöksnäringen i stad och landsbygd. En viktig utgångspunkt för arbetet är att ta fram en gemensam strategi för länets besöksnäring, då en sådan aldrig har funnits.

Strategin för länet kommer innefatta hela besöksnäringen. Förutom privatturism inkluderas även affärsresande med möten och evenemang. Syftet är att identifiera besöksnäringens potential, att peka ut prioriterade områden och att kraftsamla kring en gemensam färdriktning framåt för näringens utveckling. 

Besöksnäringen bidrar till en attraktiv livsmiljö och är starkt förknippad med en samhällsutveckling och engagerar många - både inom näringsliv, det offentliga och många ideella krafter på en plats.

Arbetet med den regionala besöksnäringsstrategin är uppdelad i flera delar. För att få en väl förankrad strategi kommer arbetet med att ta fram strategin vara en involverande process där regionala aktörer, kommuner, företagsfrämjande aktörer och besöksnäring involveras i arbetet genom workshops.

Finansiering

Arbetet med framtagandet av besöksnäringsstrategin finansieras av Region Jönköpings län och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom React EU. Region Jönköpings län är projektägare och tar fram strategin i samverkan med Smålands Turism som har till uppgift att marknadsföra länet och driva utvecklingsprojekt kopplat till besöksnäringen. I mitten av 2023 ska den regionala besöksnäringsstrategin vara klar. Projektledare är Katrin Löwe.

Tidsplan


Representanter från Besöksnäringen

16/5 heldag                    Identifiera målbilder och utmaningar                 

27/9 heldag                    Framgångsfaktorer och rollfördelning

 

Regionala aktörer

28/4 em digitalt              Uppstart, omvärld och attityd

16/5 heldag                    Identifiera målbilder och utmaningar

13/6 em digitalt              Hållbarhetssäkring 1

27/9 heldag                    Framgångsfaktorer och rollfördelning

 

Kommuner

28/4 em digitalt              Uppstart, omvärld och attityd

16/5 heldag                    Identifiera målbilder och utmaningar

16/6 em digitalt              Strategiska utvecklingsområden 1

1/9 em digitalt                Strategiska utvecklingsområden 2, KPI:er

27/9 heldag                    Framgångsfaktorer och rollfördelning

 

Utöver detta bjuder vi in till en digital medborgardialog under hösten 2022 för länsinvånare som vill engagera sig i framtagandet av besöksnäringsstrategin. Här kan du anmäla ditt intresse. 

Processen präglas av engagemang och delaktighet. 

 

Varför behövs en regional besöksnäringsstrategi?

Det är turbulenta tider och besöksnäringen står inför utmaningen att omstarta hållbart. Besöksnäringen bidrar till en positiv samhällsutveckling och en plats attraktivitet.

Vi är många som jobbar med dessa frågor i länet. Region Jönköpings läns roll är att samordna all kunskap och strategiska långsiktiga insatser för att besöksnäringen i Jönköpings län ska bli mer effektiv, hållbar och kraftfull.

Besöksnäringen är ett utpekat område i Jönköpings regionala utvecklingsstrategi (RUS) och även i Smart Specialiseringsstrategi S3.

En regional besöksnäringsstrategi möjliggör tillförsel av resurser samt  finansiering av utvecklingsprojekt kopplat till besöksnäringen.

Varför flera workshops?

Eftersom detta är Jönköpings läns första regionala besöksnäringsstrategi behöver många intressenter involveras, både på regional nivå, kommunal nivå och från näringen. De olika intressenterna involveras på olika sätt under processen. I en region tillämpas flernivåstyrning och därför samlas regionala aktörer till egna möten och samma sak gäller kommunala aktörer. En del i arbetet är hållbarhetssäkring för att identifiera eventuella målkonflikter och bestämma hur vi hanterar dessa framöver.

Strategin sammanställs efter de inspel som kommer in under processen. Att involvera och skapa delaktighet i processen är viktigt inte minst för att strategin ska fungera som ett stöd i kommunernas arbete.

Medborgardialog

Besöksnäringen utvecklas lokalt och är förknippat med en plats attraktivitet. Eldsjälar bidrar till utveckling av platsen. I framtagandet av besöksnäringsstrategin vill vi därför bjuda in till en digital medborgardialog under hösten 2022. Är du intresserad av att medverka i strategiarbetet? Anmäl ditt intresse senast 15 augusti 2022.

Medborgardialogen äget rum onsdagen den 31 augusti kl. 17-19.