Navigera till sidans huvudinnehåll

F-samverkan

 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Trafik och infrastruktur
 • Miljö, energi och klimat
 • Lärande och utbildning
 • Länsövergripande

F-samverkan är ett nära samarbete mellan aktörer inom krisberedskap i Jönköpings län (F-län).

Samarbetet inriktas av ett regionalt råd med företrädare från aktörernas politiska ledning och chefstjänstemän. Det löpande arbetet styrs av en styrgrupp med chefstjänstemän och arbetet sker under ett arbetsutskott i olika arbetsgrupper. Exempel på dessa är

 • Tjänsteman i beredskap, TIB nätverk
 • Utbildnings-, och övningsgrupp
 • CBRNE (kemiska, biologiska, radiologiska, explosiva ämnen) expertgrupp
 • Beredskapssamordnare
 • Kriskommunikation
 • Samband/Teknik

Varför gör vi det här?

Syftet är att kunna hantera oönskade händelser genom effektivt resursutnyttjande av länets samlade resurser och kompetenser.

Målgrupp

Samarbetet riktar sig primärt till aktörerna inom krisberedskapsområdet men förväntas ge positiva effekter för alla som bor, vistas och verkar i länet.

Resultatmål

 • Väl fungerande nätverk med kompetens för det oväntade
 • Snabb, koordinerad och avvägd krisledning
 • Aktiv omvärldsbevakning och analys
 • Gemensamt arbetssätt, rutiner och stödverktyg
 • Resursdelning

Hur påverkas länet?

Aktörerna i F-samverkan ska samverka för att minska riskerna för, och konsekvenserna av alla slag av oönskade händelser.