Navigera till sidans huvudinnehåll

KulturCrew i Jönköpings län

 • Kultur
 • Fritid
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd
 • Bildning
 • Yttrandefrihet
 • Barn och unga
 • Länsövergripande

KulturCrew bygger på att stärka ungas rätt till kultur med arrangörskapet som metod. Skolor, fritidsgårdar, kommuner eller kulturskolor är välkomna att anamma konceptet som vänder sig till unga mellan 10-25 år.

Kulturutveckling, Region Jönköpings län samordnar projektet på ett regionalt plan, bland annat genom att samordna och finansiera utbildningsdagar för länets KulturCrew, och nätverksträffar för handledarna. KulturCrew är just nu under uppstart i vårt län.  

 

Ett KulturCrew är 5-15 ungdomar i åldern 10-25 år, som är delaktiga eller ansvariga för olika kulturarrangemang med stöd av en handledare. Ungdomarna får utbildning och kunskap inom värdskap, marknadsföring, scenteknik och planering av arrangemang. Deltagarna i KulturCrew lär sig hur man arbetar i team, och målet är att alla ska känna sig delaktiga och att känna att man har inflytande och ansvar.

 

KulturCrew kan drivas av en kommun, en skola, en fritidsgård eller en kulturskola. Det är frivilligt och helt kostnadsfritt att delta i ett crew. I varje KulturCrew finns en grupp barn/unga och en handledare. Crewet ses regelbundet under terminen för att planera arrangemang inom den egna verksamheten. Crewet åker också på en eller flera utbildningsdagar per termin som arrangeras av oss på Kulturutveckling, Region Jönköpings län. Dessutom kan KulturCrew med fördel agera referensgrupp för sin kommuns kultursamordnare, kring frågor som berör barn och unga.

 

KulturCrew finns på flera platser i landet.

Varför gör vi det här?

Alla barn och unga har rätt till kultur och ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina intressen. Med stöd i FN:s barnkonvention ska barns och ungas skapande uppmuntras inom samtliga kulturformer. Barn och unga ska ges möjlighet att möta professionella kulturskapare. KulturCrew är en viktig del i arbetet med att öka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet och för att öka deras delaktighet och inflytande på området.

Målgrupp

Barn och unga från hela länet mellan 10-25 år.

Resultatmål

 • Öka ungas delaktighet och inflytande på kulturområdet
 • Öka ungas möjligheter att möta och ta del av professionell kultur
 • Främja ungt arrangörskap

Hur påverkas länet?

Genom att öka möjligheterna för länets unga att lära sig mer om arrangörskap skapas en större möjlighet för tillväxt av arrangörskapets yrkesgrupper inom länet, vilket i förlängningen bidrar till att stärka länet som kulturlän. Genom att unga arrangerar för unga skapas fler relevanta kulturarrangemang för den unga målgruppen, vilket bidrar till att öka ungas deltagande i kulturlivet och i förlängningen skapa fler kulturkonsumenter i länet.