Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälsoguide-MAT

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Lärande och utbildning
 • Jämlikhet
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Ohälsosamma matvanor
 • Länsövergripande

Grundutbildning om hälsosamma matvanor för personer i samhället som vill vara en hälsofrämjande aktör och sprida kunskap om matvanornas påverkan på hälsan.

Vanliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, obesitas, typ 2-diabetes och cancer påverkas i stor utsträckning av vad vi äter. Ungefär 20 % av befolkningen i Sverige har så ohälsosamma matvanor att de riskerar att bli sjuka och att dö i förtid. Det är cirka 10 % som äter enligt kostråden – det finns alltså många som har mycket att vinna på att förbättra sina matvanor.

Ett viktigt budskap är att även små förbättringar kan göra stor skillnad och de med sämst matvanor har allra mest att vinna på att göra förbättringar.

Varför gör vi det här?

Syftet med insatsen är att främja hälsosamma matvanor hos personer med särskild risk för ohälsa. Statistik visar att kort utbildning och låg inkomst har särskilt stor påverkan på matvanorna och därför riktar sig insatsen främst för att nå de målgrupperna. Förbättrade matvanor leder till bättre hälsa och minskad risk för sjukdom. Hälsoguide MAT arbetar aktivt med att främja hälsosamma matvanor genom att ta tillvara sina kontakter inom olika nätverk, grupper och organisationer. Arenorna som Hälsoguide-MAT når kompletterar hälso-och sjukvårdens arbete med att främja hälsosamma matvanor. Hälsoguide MAT är en viktig aktör, då de redan har en etablerad relation med målgruppen. Det ökar möjligheten till att personen får anpassad informationen som i sin tur leder till bättre förutsättning att en förändring sker.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som är intresserade av hälsosamma matvanor och som har möjlighet att sprida kunskapen vidare samt kan påverka personer inom sitt nätverk. Målet är att nå personer som har ohälsosamma matvanor och stödja dem att förbättra sina matvanor. Att vara en Hälsoguide-MAT bygger på frivilligt engagemang och personens egna möjligheter. Exempel på verksamheter som deltagit är skola, vård och omsorg och ideella föreningar med personer verksamma som exempelvis skolsköterskor, lärare, undersköterskor, läkare, husmor i kyrkan, PRO och personal inom LSS-verksamheter.

Resultatmål

 • Utbilda personer som når utsatta målgrupper till Hälsoguide-MAT.
 • Öka förståelsen för vikten av hälsosamma matvanor och dess samband med sjukdom och ohälsa. Därtill ökad kunskap om vanor och beteenden som påverkar matvanorna.
 • Kunskap, förståelse och tilltro till de svenska kostråden och vetenskapen bakom dem. Dessutom kännedom om 1177.se (Äta för att må bra).

Hälsoguide MAT:

 • Arbetar aktivt med att främja hälsosamma matvanor hos personer inom sitt nätverk.
 • Kan vid behov guida till annat stöd så som diplomerade matrådgivare eller Hälsocenter.
 • Bidrar till att vidareutveckla arbetssätt och metoder för att kunna stödja fler personer att få hälsosammare matvanor.

Hur påverkas länet?

Insatsen är tänkt att främst nå personer med särskild risk för ohälsa. Att påverka matvanorna och genom det förbättra personens hälsotillstånd och livskvalité. Genom ökad kunskap, aktivt hälsofrämjande arbete och uppmuntran till egenvård kommer insatsen förhoppningsvis, på sikt, att minska andelen personer som insjuknar i hjärt-kärlsjukdom, obesitas, typ-2 diabetes eller cancer på grund av ohälsosamma matvanor.