Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälsoguide-MAT

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Lärande och utbildning
 • Jämlikhet
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Ohälsosamma matvanor
 • Länsövergripande

Grundutbildning inom hälsosamma matvanor för nyckelpersoner i samhället. Vilka i sin tur kan agera som hälsofrämjande aktörer i olika utsatta riskgrupper, som enligt statistik har ohälsosammare matvanor.

Endast 10% av Sveriges befolkning äter enligt Livsmedelsverkets kostrekommendationer för att vara frisk och motverka sjukdom. 20% av befolkningen har så pass ohälsosamma matvanor att de riskerar sjukdom (hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, typ 2-diabetes och cancer) och att dö i förtid. Statistik visar på att kort utbildning och låg inkomst har särskilt stor påverkan på matvanorna och därför riktar sig insatsen till att nå just de målgrupperna. 

Varför gör vi det här?

Syftet med insatsen är att främja hälsosamma matvanor hos utsatta grupper i samhället. Att vara hälsoguide bygger på frivilligt engagemang och utgår från hälsoguidens egna kapacitet. Hälsoguiden arbetar med att aktivt främja hälsosamma matvanor genom att ta tillvara sina kontakter inom olika nätverk, grupper och organisationer. Arenorna som hälsoguide-MAT når kompletterar hälso-och sjukvårdens arbete med att främja hälsosamma matvanor. Hälsoguide-MAT har möjlighet att informera och stödja målgruppen kring hälsosamma matvanor och är därmed ett led i att främja och förebygga ohälsa. Hälsoguiden kan vara en viktig aktör, då de redan har en etablerad relation med målgruppen. Det ökar möjligheten för att målgruppen får anpassad informationen som i sin tur leder till bättre förutsättning till en förändring kan ske. De individer som har sämst matvanor är oftast personer som hälso-och sjukvården har svårt att nå.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som är intresserade av hälsosamma matvanor och som har möjlighet att sprida kunskapen vidare samt påverka personer inom sitt nätverk, till exempel på sin arbetsplats, förening eller organisation. Målet är att nå personer som har ohälsosamma matvanor. Enligt statistik har personer med kort utbildning och/eller låg inkomst sämre matvanor.

Resultatmål

 

 • Att utbilda personer som når utsatta målgrupper i samhället till Hälsoguide-MAT
 • Ökad förståelse för vikten av hälsosamma matvanor och dess samband med sjukdom och ohälsa. Samt få kunskap om vanor och beteenden som påverkar våra matvanor
 • Få kunskap, förståelse och tillförsikt för de svenska kostråden och vetenskapen bakom dom
 • Att hälsoguiderna arbetar aktivt med att främja hälsosamma matvanor hos personer med särskild risk för ohälsa (Enligt socialstyrelsens riktlinjer 2019)
 •  
 • Hälsoguider som uippmuntrar och stödjer personer till en hälsosam livsstil och goda matvanor
 • Sprida information om Livsmedelsverket och 1177 vårdguiden (äta för att må bra)
 • Vid behov guida till primärvårdens lokala utbud av aktiviteter för mer stöd till en hälsosam livsstil (Stöd och behandling online samt diplomerade matrådgivare)
 • Vara en länk (samla upp idéer och behov) mellan det egna nätverket och hälso-och sjukvården
 • Vidareutveckla arbetssätt och metoder för att nåt och få fler personer med hälsosamma matvanor

Hur påverkas länet?

Insatsen ska nå personer med särskild risk och främja deras matvanor, och på så sätt förbättra deras hälsotillstånd och livskvalité. Genom ökad kunskap, aktivt hälsofrämjande arbete och uppmuntran till egenvård kommer insatsen förhoppningsvis, på sikt, att minska andelen personer som insjuknar i hjärt-kärlsjukdom, övervikt, typ-2 diabetes eller cancer på grund av ohälsosamma matvanor.