Navigera till sidans huvudinnehåll

Bästa platsen att leva på

  • Folkhälsa

Bästa platsen att leva på är en plattform för länsgemensamma utvecklingsområden där Region Jönköpings län och 13 kommuner samverkar inom hälsa, vård och omsorg tillsammans med invånare, i hela länet under hela livet. Arbetet utgår från ledningssystem för samverkan och omsätts i handlingsplaner i de tre strategigrupperna Barn och unga, Äldre, Psykiatri och missbruk.

I hela Sverige pågår omställningen till nära vård, ett skifte från dagens hälso-och sjukvårdssystem som i hög grad är uppbyggda kring sjukdomar och institutioner, till ett system som är designat för människors vardag och samtidigt klara välfärdens utmaningar där fler kommer försörja färre. Omställningen innebär att vi i högre utsträckning samskapar hälsa och vård tillsammans med invånarna och flyttar fokus till att arbeta mer personcentrerat, proaktivt och hälsofrämjande.

I Jönköpings län samverkar länets 13 kommuner och Region Jönköpings län med länets invånare, föreningar och andra organisationer kring omställningen till nära vård. Region Jönköpings län har formulerat sina strategier kring vad man ska göra för att möta framtidens behov av hälso-och sjukvård och kommunerna har formulerat sina strategier för att möta framtidens stöd, vård och omsorg. Varje organisation behöver göra sin del för att sedan mötas i det som vi behöver samverka kring.

En gemensam plan för primärvård har arbetats fram inom det gemensamma ledningssystemet ReKo där samverkan mellan Region Jönköping län och länets kommuner beskrivs. Denna plan omsätts i tre strategigruppers handlingsplaner, vilka i sin tur mynnar ut i länsgemensamma utvecklingsarbeten. Den gemensamma plattformen "Bästa platsen att leva på" har utvecklats för att ge stöd åt just dessa utvecklingsarbeten.

Styrdokument

Regionfullmäktige i Jönköpings län fattade den 1 december 2020 ett beslut om en strategisk plan: Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård. Bästa platsen att leva på är en integrerad del i framtidsplanen.

Tillsammans möter vi framtidens hälso-och sjukvård

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Jönköpings län fattade våren 2021 beslut om en strategisk plan utifrån kommunuppdraget. Bästa platsen att leva på är en integrerad del.

Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021-2030 (pdf, 3.2 MB)

Gemensam plan för primär vård formulerar och tydliggör gemensamma områden i samverkan utifrån regionens strategidokument (Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård) och kommunernas strategidokument (Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård). 

Gemensam plan för primär vård innehåller:

  • strategisk och visionär viljeinriktning och målbild samt ledningssystem i samverkan
  • konkretisering vad som ska ske på makro, meso och mikronivå
  • uppföljning med mätningar och berättelser

Gemensam plan för primär vård

 

Bild från Region Jönköpings län

Barn och unga

Inom fokusområde barn och unga har tre områden prioriterats för en fördjupad samverkan:  fullföljda studier; psykisk hälsa; och fysisk aktivitet. Målet är att förbättra barn och ungas hälsa med två procentenheter fram till år 2022.

Ett antal samverkansarbeten har genomförts med mycket goda resultat. Vi fortsätter att utveckla och hitta nya samverkansområden för att tillsammans  bygga trygga och starka barn.

Bästa platsen att leva på - barn och unga

En äldre man håller tillsammans med ett barn i en vattenslang som sprutar vatten.

Äldre

Inom fokusområde äldre samverkar Region Jönköpings län och länets kommuner utifrån fyra olika områden som alla ska bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv för äldre människor i vårt län. Det handlar om att främja äldres hälsa; äldrevänlig livsmiljö; äldrevänligt system för omsorg, hälso- och sjukvård; samt respekt, delaktighet, social inkludering och samhällsengagemang.

Bästa platsen att leva på - äldre

Bild från Region Jönköpings län

Psykiatri och missbruk

Fokusområde psykiatri och missbruk är under utveckling. Ytterligare information kommer.

Bästa platsen att leva på är en samverkan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner

Bild från Region Jönköpings län
Bild från Region Jönköpings län