Navigera till sidans huvudinnehåll

Hållbarhet - människan, miljön, ekonomin

  • Hållbarhet

Hållbar utveckling innehåller tre ömsesidigt beroende dimensioner: den sociala och kulturella, den ekologiska och den ekonomiska.

Den sociala och kulturella dimensionen

Den sociala och kulturella dimensionen lyfter fram betydelsen av människors initiativ, engagemang och skaparkraft liksom betydelsen av att resurser, inflytande och makt fördelas rättvist, jämlikt och jämställt. Alla människor ska vara garanterade social service, trygghet och delaktighet i samhällslivet. Vi regionala utvecklingsaktörer i länet har ett gemensamt ansvar att skapa ett samhälle med mångfald och demokratiska värderingar. Kultur förändras över tid. Hållbar kulturell utveckling innebär att vanor, traditioner, seder och bruk respekteras och värnas.

Den ekologiska dimensionen

Den ekologiska dimensionen handlar om att ekosystemen ska skyddas och att livsmiljön ska utvecklas utan att miljö och klimat tar skada. De mest kritiska miljöaspekterna att ta hänsyn till är klimatförändringarna, utarmningen av biologisk mångfald, brutna kretslopp av näringsämnen och spridning av miljögifter. De här problemen kan äventyra både nuvarande och kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling kräver att vi anpassar oss till klimatförändringar och att vi förebygger och hanterar risker. Det handlar också om att vi skyddar miljön och utnyttjar våra resurser effektivt i vårt arbete att minska koldioxidutsläppen.

Den ekonomiska dimensionen

Den ekonomiska dimensionen handlar om att skapa stabila och sunda ekonomiska förhållanden. Möjligheten att utveckla ett framtida hållbart välfärdssamhälle hänger tätt ihop med näringslivets utveckling. För den framtida ekonomiska tillväxten är utvecklingen av produktiviteten i näringslivet och förmågan att utveckla och sälja nya varor och tjänster avgörande. Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv ska bidra till att skapa hållbar tillväxt utan att äventyra miljön eller människors välmående.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?