Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Jämlikhet

  • Jämlikhet

Jämlikhet garanterar frihet från trakasserier och diskriminering på grund av olikheter. Jämlikhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etniskt ursprung, politisk övertygelse, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I begreppet jämlikhet ingår perspektiven jämställdhet och mångfald, men även det som kallas för tillgänglighet. Att göra tillgängligt innebär att vi upptäcker och tar bort hinder så att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga i samhällslivet. Integration är också en viktig del för att skapa jämlikhet. Det är med integration som vi uppnår ett mångkulturellt samhälle som präglas av tillit och tolerans.

Eftersom jämlikhet omfattar många olika delar, är det vanligt att dela upp begreppen. Det gör vi för att enklare kunna formulera, genomföra och följa upp riktade insatser inom de olika delarna.

Ett jämlikt samhälle är beroende av demokrati. I den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län lyfter vi upp FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen som centrala dokument i länets arbete för jämlikhet.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Vad pågår?

Just nu finns det inga insatser inom detta ämne.

Bidrag och finansiering

Just nu finns det inga bidrag eller finansieringar att söka inom detta ämne.

Strategier och handlingsplaner

Just nu finns det inga strategier eller handlingsplaner inom detta ämne.