Navigera till sidans huvudinnehåll

Jämlikhet

  • Jämlikhet

Jämlikhet mellan människor garanterar frihet från trakasserier och diskriminering på grund av olikheter.

Jämlikhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, politisk övertygelse, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I begreppet jämlikhet ingår perspektiven jämställdhet och mångfald, men även det som kallas för tillgänglighet. Att göra tillgängligt innebär att vi upptäcker och tar bort hinder så att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga i samhällslivet. Integration är också en viktig del för att skapa jämlikhet där vi uppnår ett samhälle som präglas av tillit och möjligheter.

Eftersom jämlikhet omfattar många olika delar, är det vanligt att dela upp begreppen. Det gör vi för att enklare kunna formulera, genomföra och följa upp riktade insatser inom de olika delarna.

Ett jämlikt samhälle är beroende av demokrati. I den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län lyfts de globala utvecklingsmålen fram, kallade Agenda 2030, och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen som centrala dokument i länets arbete för jämlikhet.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.