Navigera till sidans huvudinnehåll

Tobak-, alkohol- och narkotikaprevention

 • Folkhälsa
 • Alkoholprevention
 • Narkotikaprevention
 • Tobaksprevention

Om det tobakspreventiva arbetet

Rökning är det enskilt största hotet mot en god hälsa. Här finns uppgifter om det gemensamma uppdraget, mål och mätetal samt de insatser som ska göras.

Exempel på hur vi arbetar:

 • Utbilda och ge stöd åt Region Jönköping läns tobaksavvänjare.
 • Nätverk för tobaksavvänjare i länet. Årliga gemensamma träffar för länet samt för varje enskilt sjukvårdsområde.
 • Uppföljning av arbetet med tobaksavvänjning och statistisk uppföljning av tobaksvanorna i länet.
 • Deltar i nationella nätverk för tobaksprevention.

Alkoholprevention

Vi arbetar med att hjälpa primärvården i länet att bli bättre på att hitta och hjälpa patienter vars alkoholvanor gör att de ligger i riskzonen för ohälsa.

Exempel på hur vi arbetar:

 • Utbilda och ge stöd åt resurspersoner inom primärvården i området alkohol
 • Erbjuda årliga nätverksträffar för resurspersoner i primärvården
 • Implementerar Socialstyrelsen nationella riktlinjer vad gällande riskbruk, missbruk och beroende.

I Region Jönköpings län har vi beslutat att utbilda personal inom primärvården i motiverande samtalsmetodik och vilka medicinska konsekvenser som ett riskbruk av alkohol medför. Sikte ligger på tidig upptäckt av riskbruk och att man i det dagliga arbetet ska använda metoder som exempel hälsosamtal eller hälsokurvan.

Nyheter

Just nu finns det inga nyheter inom detta ämne.

Hur går det?